بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
توسعه نیافتگی
حاکمیت مستشارهای امریکایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حاکمیت مستشارهای امریکایی

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

حاکمیت مستشارهای امریکایی

حاکمیت‎ ‎مستشارهاى‎ ‎امریکایى

‏الآن قدرت ندارد ایران. مستقل هم نیست. قدرت ندارد براى‏‎ ‎‏اینکه تحت قدرتهاى دیگر دارد اداره مى شود. چهل و پنج هزار یا‏‎ ‎‏شصت هزار ـ یا در یک نوشته اى هم بود که هشتاد هزار ـ‏‎ ‎‏امریکایى که مستشارهاى زیاد در آنها هست، اینها دارند نظام ما را‏‎ ‎‏اداره مى کنند. پس قدرتمندى ـ الآن آنها قدرت دارند؛ در ایران آنها‏‎ ‎‏قدرت دارند نه شاه قدرت داشته باشد.‏

‏     ...ما مى خواهیم که این کسى که این ضعف را از براى ایران‏‎ ‎‏آورده، قدرت را به هدر داده است، این برود و ملتْ خودش‏‎ ‎‏قدرتمند است به جاى او باشد. ایرانى ها این را مى خواهند؛‏‎ ‎‏ایرانى ها استقلال مى خواهند، مى خواهند که قدرتهاى دیگر را‏‎ ‎‏دستشان را قطع بکنند. ‏

‏     ... اگر دولتها دولتهاى ناشى از ارادۀ ملت باشند، اینها‏‎ ‎‏نمى گذارند که شما اینطور در ایران تصرف کنید و اینطور هرج و‏‎ ‎‏مرج به بار بیاورید.(142)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 206