بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
توسعه نیافتگی
وابستگی در تأمین مواد غذایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

وابستگی در تأمین مواد غذایی

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

وابستگی در تأمین مواد غذایی

‏ ‏

‎ ‎وابستگى در تأمین مواد غذایى

‏با اسم «اصلاحات»، بکلى کشاورزى را از بین بردند. ایرانى که اگر‏‎ ‎‏کشاورزى اش سر جاى خودش درست عمل بکند، باید میلیونها‏‎ ‎‏تن صادر بکند، امروز نشسته و‏‎ ‎‏دستش طرف دیگران دراز است‏‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 205

‎ ‎

‏که گندم بدهید! این هم از کارهایى بود، جنایاتى بود که رژیم‏‎[1]‎‏ به‏‎ ‎‏این مملکت کرد.(141)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 206

  • )) رژیم پهلوى.