بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
توسعه نیافتگی
اصلاحات ارضی شاه، راهی برای تخریب کشاورزی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اصلاحات ارضی شاه، راهی برای تخریب کشاورزی

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

اصلاحات ارضی شاه، راهی برای تخریب کشاورزی

اصلاحات ارضى‎ ‎شاه، راهى براى‎ ‎تخریب کشاورزى

‏اصلاً برنامه، برنامه اى بوده است که خرابى بکنند. کشاورزى را به‏‎ ‎‏اسم «اصلاحات ارضى» بکلى از بین ببرند؛ و بازار درست کنند‏‎ ‎‏براى امریکا که گندمهایش زیاد است، باید بریزد دریا یا بسوزاند،‏‎ ‎‏بهتر این است که ایران یا سایر کشورهایى که تحت نفوذ اوست،‏‎ ‎‏کشاورزى اش به هم بخورد تا محتاج بشوند به گندم و به همۀ‏‎ ‎‏حبوبات. چنانکه ما الآن محتاج هستیم؛ همه چیزمان از خارج باید‏‎ ‎‏بیاید. دامدارى را از بین ببرند تا اینکه در گوشت محتاج بشوند از‏‎ ‎‏خارج بیاید. و همین طور هر چیزى را. اینها در این پنجاه سال، با‏‎ ‎‏اسمهاى بسیار فریبنده و اغفال کننده، این مملکت را خراب کردند‏‎ ‎‏و از بین رفت.(140)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 205