بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
توسعه نیافتگی
خرابی اقتصاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خرابی اقتصاد

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

خرابی اقتصاد

توسعه نیافتگى

‏ ‏

خرابى اقتصاد

‏تمام اقتصاد ما الآن خراب است و از هم ریخته است؛ که اگر‏‎ ‎‏بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهاى طولانى با‏‎ ‎‏همت همۀ مردم، نه یک دولت این کار را مى تواند بکند و نه یک‏‎ ‎‏قشر از اقشار مردم این کار را مى توانند بکنند، تا تمام مردم دست‏‎ ‎‏به دست هم ندهند نمى توانند این به هم ریختگى اقتصاد را از بین‏‎ ‎‏ببرند.(139)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 205