بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
فساد اخلاق
کشف حجاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کشف حجاب

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

کشف حجاب

‏ ‏

کشف حجاب

‏در آن زمان‏‎[1]‎‏ به اسم اینکه مى خواهیم نیمى از جمعیت ایران را‏‎ ‎‏فعال کنیم، آن شقىّ جنایتکار‏‎[2]‎‏ دست به یک جنایت زد و آن‏‎ ‎‏جنایت کشف حجاب بود؛ و به جاى اینکه نیمى از جمعیت ایران‏‎ ‎‏را فعال کند آن نیم دیگرى هم که نیمۀ مردان بود به طور بسیار‏‎ ‎‏زیادى از فعالیت انداختند و این عروسکهایى که درست کردند و‏‎ ‎‏در همۀ ادارات جا دادند و در همۀ خیابانها راه انداختند، آنهایى که‏‎ ‎‏در ادارات بودند، سایر افرادى که در ادارات بودند را هم از‏‎ ‎‏کارهاى خودشان بازداشتند و آنهایى که در خیابانها رها بودند،‏‎ ‎‏جوانهاى ما را به فساد کشاندند و فعالیت جوانهاى ما را از دست‏‎ ‎‏آنها گرفتند.(138)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 204

  • )) زمان حکومت رضاخان در ایران .
  • )) رضاخان.