بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
فساد اخلاق
تخریب نیروی انسانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تخریب نیروی انسانی

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

تخریب نیروی انسانی

‏ ‏

تخریب نیروى‎ ‎انسانى

‏خرابیهاى اخلاقى که در طول سلطنت این پدر و پسر‏‎[1]‎‏ در ایران‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرد و آن فسادهایى که در این مملکت پیدا شد و دامن‏‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 203


‏ ‏

‏به آن زدند به عنوان «ترقى»؛ به عنوان تعالى؛ به عنوان «تمدن‏‎ ‎‏بزرگ» اینها طولانى است تا اینکه ترمیم بشود. آنکه از همه چیز به‏‎ ‎‏کشور ما صدمه اش بیشتر بود این بود که نیروى انسانى ما را خراب‏‎ ‎‏کردند و نگذاشتند رشد بکند. مراکز فساد در شهرها، و بخصوص‏‎ ‎‏در تهران، آنقدر زیاد بود و آنقدر تبلیغ در کشاندن جوانهاى ما به‏‎ ‎‏این مراکز فساد شد، و آنقدر راههاى فساد را براى جوانهاى ما باز‏‎ ‎‏کردند و دامن زدند به اینها اینکه کشاندند اینها را در مراکز فساد،‏‎ ‎‏این خرابى از همۀ خرابیها بدتر بود. خرابیهاى مادى جبرانش‏‎ ‎‏آسانتر است از خرابیهاى معنوى.(137)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 204

  • )) رضاخان و پسرش محمدرضا پهلوى.