بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
فساد اخلاق
گسترش مراکز فساد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

گسترش مراکز فساد

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

گسترش مراکز فساد

‏گسترش مراکز فساد‏

‏ابواب فساد را به روى جوانهاى ما باز کردند و دامن زدند. ما که شاهد مملکت خودمان هستیم و مى دانم ممالک شما هم همین است. ما که شاهد هستیم مى بینیم مراکز فسادى که در مملکت ما هست، و جوانهاى ما به آن مراکز فساد کشیده شدند و هویت خودشان را از دست دادند. زیاد است که گفته مى شود و مسلّم اینطور است که مرکز فساد در تهران بیشتر از کتابخانه است. ما را تهى کردند از همه چیز. جوانهاى ما را تهى کردند از آن خاصیتى که باید نیروى جوانى داشته باشد. خواستند نیروى جوانى ما را از دست ما بگیرند، و بعد از اینکه این نیروها گرفته شد خزائن ما،‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 202


‏ ‏

‏ذخایر ما را ببرند و جوانهاى ما بى تفاوت باشند. در زمان رژیم سابق همین حال را پیش آورده بودند. جوانهاى ما را به مراکز فساد کشیدند. تبلیغات راجع به فسادها، فسادهاى اخلاقى عملى به قدرى زیاد بود که تمام روزنامه ها، تمام مجلات در این باب کار مى کردند، و همین طور رادیو، تلویزیون، همه اینها مجهز بودند براى اینکه جوانهاى ما را از بین ببرند و نیروى جوانى را از آنها سلب کنند.‏‏ 135‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 203