بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
فساد اخلاق
ترویج فساد از طریق رسانه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ترویج فساد از طریق رسانه ها

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

ترویج فساد از طریق رسانه ها

‏ترویج فساد از طریق رسانه ها‏

‏مجله ها با مقاله ها و عکسهاى افتضاح بار و أسف انگیز، و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضدفرهنگى خویش و ضداسلامى با افتخار، مردم بویژه طبقه جوان مؤثر را به سوى غرب یا شرق هدایت مى کردند. اضافه کنید بر آن تبلیغ دامنه دار‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 201


‏ ‏

‏در ترویج مراکز فساد و عشرتکده ها و مراکز قمار و لاتار و مغازه هاى فروش کالاهاى تجملاتى و اسباب آرایش و بازیها و مشروبات الکلى بویژه آنچه از غرب وارد مى شد. و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر، عروسکها و اسباب بازیها و کالاهاى تجملى وارد مى شد؛ و صدها چیزهایى که امثال من از آنها بى اطلاع هستیم. و اگر خداى نخواسته عمر رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوى ادامه پیدا مى کرد، چیزى نمى گذشت که جوانان برومند ما- این فرزندان اسلام و میهن که چشم امید ملت به آنها است- با انواع دسیسه ها و نقشه هاى شیطانى به دست رژیم فاسد و رسانه هاى گروهى و روشنفکران غرب و شرقگرا از دست ملت و دامن اسلام رخت برمى بستند: یا جوانى خود را در مراکز فساد تباه مى کردند؛ و یا به خدمت قدرتهاى جهانخوار درآمده و کشور را به تباهى مى کشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد.‏‏ 134‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 202