بخش دوم: علل و زمینه های انقلاب اسلامی
وابستگی و استبداد رژیم شاه
اساس نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اساس نهضت

اوضاع ایران پیش از انقلاب اسلامی

اساس نهضت

‏اساس نهضت ‏

‏اساس این نهضت از دو جا سرچشمه گرفت: یکى، از شدت فشار خارجى و داخلى و چپاولگریهاى خارجى و داخلى و اختناقهاى فوق العاده؛ که در ظرف پنجاه و چند سال ایران و ملت ایران یک روز خوش ندید؛ و اخیراً هم کشتارهاى فوق العاده دسته جمعى، که در اکثر بلاد ایران پیش آمد، مردم را به جان آورد که این نهضت را همراهى کنند. و یکى دیگر، آرزوى ما براى یک حکومت اسلامى و یک حکومت عدل، که یک رژیمى در مقابل رژیمهاى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 199


‏ ‏

‏طاغوتى باشد، و ما مسائل اسلامى را مثل صدر اسلام در ایران پیاده کنیم.‏‏ 131‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 200