بخش اول: مبانی اندیشه
دیگر شئون ولایت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دیگر شئون ولایت

امامت و تشیع / اختیارات رهبری و حکومت

دیگر شئون ولایت

‏دیگر شئون ولایت ‏

‏از شئون فقیه هست که چنانچه یک مردى با زن خودش رفتارش ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 194


‏ ‏

‏بد و ناسالم باشد، او را اولًا نصیحت کند، و ثانیاً تأدیب کند، و اگر دید نمى شود، اجراى طلاق کند.‏

‏شما موافقت کنید با این ولایت فقیه. ولایت فقیه براى مسلمین یک هدیه اى است که خداى تبارک و تعالى داده است. مِنْ جمله همین معنایى که شما سؤال کردید و طرح کردید که خوب، زنهایى ‏

‏که الآن شوهر دارند چنانچه گرفتاریهایى داشته باشند، چه باید بکنند؟ آنها رجوع مى کنند به آنجایى که فقیه هست، به مجلسى که در آن فقیه هست، به دادگاهى که در آن فقیه هست؛ و فقیه رسیدگى مى کند؛ چنانچه صحیح باشد، شوهر را تأدیب مى کند؛ شوهر را وادار مى کند به اینکه درست عمل کند. و چنانچه نکرد، طلاق مى دهد، ولایت دارد براى این امر. اگر دیدید به فساد مى کشد، یک زندگى به فساد کشیده مى شود، طلاق مى دهد. و طلاق اگر چه در دست مرد است، مى تواند لکن فقیه در جایى که مصلحت اسلام را دید، مصلحت مسلمین را دید، و در جایى که دید نمى شود به غیر از این، طلاق بدهد. این ولایت فقیه هست.‏‏ 129‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 195