بخش اول: مبانی اندیشه
ولایت و حق تحدید مالکیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

ولایت و حق تحدید مالکیت

امامت و تشیع / اختیارات رهبری و حکومت

ولایت و حق تحدید مالکیت

‏ولایت و حق تحدید مالکیت ‏

‏در اسلام اموال، مشروع و محدود به حدودى است و زاید بر این معنا ما اگر فرض بکنیم که یک کسى اموالى هم دارد که خیر، اموالش هم مشروع است، لکن اموال طورى است که حاکم شرع، فقیه، ولىّ امر تشخیص داد که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، براى مصالح مسلمین او مى تواند قبض کند و تصاحب کند. و یکى از چیزهایى که مترتّب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهاى ما نمى فهمند که ولایت فقیه یعنى چه، یکیش هم تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدّس، محترم شمرده است، لکن ولىّ امر مى تواند همین مالکیت محدودى که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حدّ معیّنى و با حکم فقیه از او مصادره بشود.‏‏ 128‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 194