بخش اول: مبانی اندیشه
شرایط رهبری
برای رهبری جامعه اسلامی اجتهاد مصطلح کافی نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

برای رهبری جامعه اسلامی اجتهاد مصطلح کافی نیست

امامت و تشیع / رهبری در حکومت اسلامی

برای رهبری جامعه اسلامی اجتهاد مصطلح کافی نیست

‏براى رهبرى جامعه اسلامى اجتهاد مصطلح کافى نیست ‏

‏در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى کند که نظرات اجتهادى- فقهى در زمینه هاى مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 185


‏ ‏

‏حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت رویّه و عمل ضرورى است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافى نمى باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد.‏‏ 119‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 186