فهارس
فهرست تفضیلی
فهرست تفضیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فهرست تفضیلی

فهرست تفضیلی

فهرست تفضیلی

‏فهرست تفصیلى ‏

‏ ‏

‏عنوان------- صفحه ‏

‏بخش سوم: جلوه هاى عینى تفکر امام در اداره جامعه ‏

‏ ‏

‏فرهنگ و جامعه ‏‏ .......... 239‏

‏انسان و تربیت ‏‏ .......... 239‏

‏ویژگیهاى ذاتى و فطرى انسان .......... 239‏

‏کمال جویى فطرى .......... 239‏

‏انسان بین دو بى نهایت .......... 249‏

‏ارتباط روح و جسم .......... 250‏

‏انسان عالم صغیر .......... 250‏

‏انسان موجودى طبیعى و ماوراى طبیعت .......... 252‏

‏انسان بر سر دوراهى .......... 253‏

‏قابلیت دو بُعدى انسان .......... 253‏

‏انسان در مسیر انحطاط .......... 254‏

‏ویژگیهاى اکتسابى انسان ‏‏ .......... 256‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 609


‏ ‏

‏توانایى هجرت از خویش .......... 256‏

‏انسان موضوع علم انبیا .......... 257‏

‏اهمیت تربیت انسان .......... 258‏

‏اصلاح عالم در پرتو تربیت انسان .......... 260‏

‏ایمان عامل بازدارنده از گناه .......... 261‏

‏تزکیه نفس و رابطه تعهد و تخصص .......... 262‏

‏خودبینى عامل طغیان .......... 262‏

‏ریشه جنگها، عدم تزکیه است .......... 262‏

‏جهاد اکبر مقدم بر همه جهادها .......... 263‏

‏تقوا مقدمه سلوک الى الله .......... 265‏

‏تعهد و تخصص .......... 269‏

‏تهذیب نفس در حوزه ها و مراکز علمى .......... 272‏

‏پیشرفت حقیقى در سایه تخصص و تعهد اسلامى .......... 276‏

‏تربیت صحیح در پرتو علم و تزکیه .......... 282‏

‏اصول و روشهاى تربیت انسان .......... 284‏

‏پایه هاى وراثتى تربیت انسان .......... 284‏

‏خودسازى، مقدمه اصلاح جامعه .......... 284‏

‏اصل دلسوزى و محبت به متربّى .......... 285‏

‏روش ابتلا .......... 286‏

‏ابتلا و امتحان .......... 288‏

‏جهاد با نفس .......... 289‏

‏مجاهدت و تلقین .......... 290‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 610

‏تفکّر، شرط مجاهده با نفس .......... 291‏

‏تکرار و تمرین .......... 292‏

‏تشویق و تکریم مردم .......... 293‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 611


‏ ‏

‏نقش دعا در تربیت .......... 294‏

‏هدف تربیتى انبیا .......... 295‏

‏قرآن و بعثت، عامل تربیت .......... 295‏

‏ابعاد تربیتى اسلام .......... 296‏

‏هدف تربیتى اسلام .......... 296‏

‏عوامل و مؤسسات تربیتى و فرهنگ ‏‏ .......... 297‏

‏عوامل تربیت .......... 297‏

‏نقش حکومت در تربیت .......... 297‏

‏نقش معلم در تربیت .......... 298‏

‏معلّمى شغل انبیاست .......... 300‏

‏نقش مادر در تربیت .......... 300‏

‏دامن مادر مدرسه است .......... 302‏

‏نقش خانواده در تربیت و آموزش .......... 303‏

‏رسانه هاى گروهى .......... 303‏

‏قلمها شهیدپرورند .......... 304‏

‏رادیو- تلویزیون یک دانشگاه عمومى است .......... 304‏

‏مطبوعات در خدمت اجانب .......... 305‏

‏نقش رسانه هاى گروهى در غربزدگى جامعه .......... 306‏

‏اهمیت تلویزیون .......... 308‏

‏رسانه ها باید منادى امید باشند .......... 309‏

‏رسانه هاى گروهى باید در خدمت تهذیب جامعه باشند .......... 310‏

‏رسانه ها باید در مسیر ملت باشند .......... 311‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 612

‏مجله باید انسان تربیت کند .......... 311‏

‏دانشگاه، دانشگاهیان .......... 312‏

‏اهمیت طبقه تحصیلکرده .......... 312‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 613


‏ ‏

‏اعزام دانشجو به کشورهاى دشمن اسلام، راهى براى سلطه .......... 312‏

‏حاکمیت غربزدگان در دانشگاهها .......... 313‏

‏دانشگاهیان باید از غربزدگى بیرون بیایند .......... 314‏

‏لزوم احتراز از اعزام دانشجو به امریکا، شوروى و ... .......... 314‏

‏ما از دخالت نظامى نمى ترسیم، ما از دانشگاه استعمارى مى ترسیم .......... 315‏

‏از دبستان و دبیرستان باید جوانان را براى دانشگاه مستقل آماده کرد .......... 320‏

‏رابطه روحانیت با اندیشمندان مسلمان دانشگاهى .......... 322‏

‏روشنفکران .......... 323‏

‏رسالت روشنفکران جهان اسلام .......... 323‏

‏نهضت روشنفکران مایه امید است .......... 324‏

‏روشنفکران و غربزدگى .......... 324‏

‏خطر روشنفکران غربزده .......... 324‏

‏روحانیت .......... 325‏

‏علما و دانشمندان سراسر جهان! در راه نجات بشریت به پاخیزید .......... 325‏

‏مردم همراه علما هستند .......... 326‏

‏رسالت علماى جهان اسلام .......... 329‏

‏لزوم حفظ زىّ طلبگى و ساده زیستى .......... 340‏

‏روحانیون بدانند علم بدون اسم رب گمراهى است .......... 341‏

‏جدایى روحانى و دانشگاهى، خواست اجانب .......... 342‏

‏لزوم حضور روحانیون در صحنه .......... 343‏

‏روحانیون و مسئولیت اجرایى .......... 343‏

‏روحانیون و اصلاحات ارضى .......... 345‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 614

‏جهت گیرى عدالت خواهانه روحانیون .......... 346‏

‏جدایى صف روحانیت اصیل از پول پرستان .......... 346‏

‏وظیفه روحانیون مسیحى .......... 346‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 615


‏ ‏

‏حوزه هاى علمیه .......... 347‏

‏نقش حوزه هاى علمیه در حفاظت از اسلام .......... 348‏

‏ضرورت ایجاد نظم و جلوگیرى از نفوذ روحانى نمایان .......... 349‏

‏روش تحصیل و محتواى حوزه ها .......... 351‏

‏توصیه به شوراى مدیریت و طلاب حوزه علمیه قم .......... 352‏

‏ضرورت تهذیب در حوزه ها .......... 353‏

‏رسالت حوزه ها .......... 353‏

‏لزوم توجه حوزه ها به جامعیت اسلام .......... 355‏

‏لزوم تداوم سنت سلف صالح در حوزه ها .......... 356‏

‏هنر و تفریحات سالم .......... 357‏

‏هنر مورد قبول اسلام .......... 357‏

‏فساد، ذاتى تئاتر و سینما نیست .......... 358‏

‏اسلام با پوچى و ازخود بیگانه شدن انسان مخالف است .......... 359‏

‏سینماى مورد قبول اسلام .......... 359‏

‏فیلمهاى آموزنده .......... 359‏

‏فتواى امام درباره فیلم و سریالهاى تلویزیون جمهورى اسلامى .......... 360‏

‏اقشار و گروهها‏‏ .......... 361‏

‏ملت ایران .......... 361‏

‏مقایسه ملت ایران با مسلمانان صدر اسلام .......... 361‏

‏تحول روحى ملت ایران .......... 362‏

‏اهمیت حمایت توده مردم .......... 362‏

‏ناتوانى قدرتها در برابر اراده مردم .......... 363‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 616

‏ملت دلیر ایران سرمشق سایر ملل .......... 363‏

‏توده محروم ملت ولى نعمت ما هستند .......... 364‏

‏باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد .......... 372‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 617


‏ ‏

‏مستضعفین و مستکبرین .......... 372‏

‏در طول تاریخ، مستضعفین به کمک انبیا برخاسته اند .......... 372‏

‏مقصد اسلام این است که مستکبرى در زمین نباشد .......... 373‏

‏تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر را چشیده باشند .......... 374‏

‏آن طبقه اى که این نهضت را به ثمر رساندند، طبقه محروم بود .......... 374‏

‏روحانیون هرگز نباید از حمایت محرومین عدول کنند .......... 375‏

‏خدا نیاورد آن روز را که سیاست مسئولین کشور ما حمایت از سرمایه دارها گردد .......... 375‏

‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم .......... 376‏

‏مقصد ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است .......... 376‏

‏حق، گرفتنى است .......... 377‏

‏کارگران .......... 377‏

‏بوسه پیامبر بر دست کارگر .......... 377‏

‏ارزش کارگر در اسلام و مقایسه آن با نظامهاى کمونیستى و سرمایه دارى .......... 384‏

‏کشاورزان و کارگران، اساس استقلال کشورند .......... 386‏

‏حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است .......... 388‏

‏زنان .......... 388‏

‏تبلیغات سوء دشمنان علیه جایگاه زن در اسلام .......... 389‏

‏آزادى زن در اسلام .......... 389‏

‏ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات بدهیم .......... 390‏

‏اسلام مى خواهد که زن از شیئیت بیرون بیاید .......... 391‏

‏زن و مقدرات اساسى جامعه .......... 392‏

‏زن و صلاح و فساد جامعه .......... 395‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 618

‏زنان و پیشبرد نهضت .......... 398‏

‏زنان و دفاع .......... 399‏

‏زنان و رهایى از قید خرافات .......... 399‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 619


‏ ‏

‏دامن مادر بزرگترین مدرسه .......... 400‏

‏اقلیتهاى قومى .......... 402‏

‏برابرى نژادها .......... 402‏

‏مرزهایى که در سایر مسلکها هست در اسلام مطرح نیست .......... 403‏

‏ما با کردها هیچ اختلافى نداریم .......... 404‏

‏امت اصیل کردستان و آذربایجان با ما مواجه نیستند .......... 405‏

‏غائله کردستان خواست اجانب و ایادى آنها بود .......... 407‏

‏ستم رژیم گذشته نسبت به همه اقوام .......... 407‏

‏اقلیتهاى مذهبى .......... 407‏

‏اسلام و آزادى اقلیتهاى مذهبى .......... 407‏

‏رعایت حقوق همه مذاهب .......... 408‏

‏حکومت عدل اسلامى پناه اقلیتها .......... 408‏

‏جدایى جامعه یهود از صهیونیستها .......... 409‏

‏وکلاى خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود انتخاب نمایید .......... 410‏

‏سیاست ‏‏ .......... 411‏

‏مفاهیم اساسى ‏‏ .......... 411‏

‏استقلال .......... 411‏

‏دخالت اجانب و بدبختى مسلمین .......... 411‏

‏فرهنگ و استقلال .......... 412‏

‏تا منزوى نشویم نمى توانیم مستقل شویم .......... 412‏

‏بهاى گران استقلال و آزادى .......... 413‏

‏یا رفاه و مصرف گرایى یا تحمل سختى و استقلال .......... 413‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 620

‏استقلال فکرى .......... 414‏

‏خودباختگى، مانع استقلال .......... 414‏

‏خودباورى و خودکفایى شرط استقلال .......... 415‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 621


‏ ‏

‏مطمئن باشید که در درازمدت همه کار مى توانید بکنید .......... 417‏

‏خودباورى و نفى یأس، شرط توانایى .......... 418‏

‏نفوذ غرب مانع استقلال .......... 420‏

‏ایران تا آخر امریکا را تحقیر خواهد کرد .......... 420‏

‏آزادى .......... 421‏

‏نعمت آزادى .......... 421‏

‏اسلام و آزادى .......... 422‏

‏آزادى و ارزشهاى اسلامى .......... 422‏

‏آزادى عقیده .......... 423‏

‏توطئه آزاد نیست .......... 423‏

‏سلب آزادى به بهانه آزادى .......... 424‏

‏رژیم پهلوى و آزادى زن .......... 425‏

‏جایگاه مردم .......... 426‏

‏نوع حکومت و مردم .......... 426‏

‏رفتار خوب با مردم .......... 426‏

‏دل مردم را به دست آورید .......... 427‏

‏همه مردم موظفند نظارت کنند بر امور .......... 428‏

‏از هیچ کس ملاحظه نکنید .......... 430‏

‏جامعه را اصلاح کنید .......... 431‏

‏شرکت مردم در رهبرى امور خویش .......... 431‏

‏کشور مال همه ملت است .......... 431‏

‏در انتخاب وکلا رضاى حق را مقدم دارید .......... 432‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 622

‏ارکان سیاسى ‏‏ .......... 432‏

‏انتخابات .......... 432‏

‏آراى عمومى تعیین کننده شکل نظام .......... 432‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 623


‏ ‏

‏وصیت من به ملت این است در تمام انتخابات در صحنه باشند .......... 433‏

‏رعایت اخلاق اسلامى در تبلیغات .......... 434‏

‏به نمایندگانى رأى دهید که طعم تلخ فقر را چشیده باشند .......... 435‏

‏ویژگیهاى نمایندگان ذیصلاح .......... 435‏

‏توصیه هاى کلى در امر انتخابات .......... 436‏

‏آزادى انتخاب و رأى .......... 438‏

‏اگر مسامحه کنید مسئول هستید .......... 439‏

‏انتخابات یک محک است .......... 440‏

‏آزادى انتخابات موجب انتخاب صالحین .......... 441‏

‏مقایسه انتخابات قبل و بعد از انقلاب .......... 442‏

‏منشأ دخالت حکام در انتخابات .......... 442‏

‏ممنوعیت صرف اموال عمومى در تبلیغات کاندیداها .......... 443‏

‏مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان .......... 443‏

‏امروز هیچ قدرتى نمى تواند وکیل تعیین کند .......... 444‏

‏جایگاه و ماهیت مجلس .......... 445‏

‏نمى خواهیم مجلس از طبقه بالا درست شود .......... 445‏

‏در مجلس ما یک نفر از اشراف نیست .......... 445‏

‏آن روزى که مجلس خوى کاخ نشینى پیدا کند .......... 446‏

‏مناظره هاى مجلس باید مردم را تربیت کند .......... 446‏

‏مخالفت با مصوبات قانونى مجلس از منادى فساد است .......... 448‏

‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها .......... 449‏

‏مجلس و تشخیص احکام ثانویه .......... 451‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 624

‏اولویت مسائل زیربنایى و کلیدى براى رفع محرومیتها .......... 452‏

‏وظایف شوراى نگهبان .......... 452‏

‏پیامدهاى تضعیف شوراى نگهبان .......... 453‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 625


‏ ‏

‏شوراى نگهبان در محدوده قانونى خود محکم بایستد .......... 454‏

‏قوه قضاییه .......... 455‏

‏وصیت امام در مورد قوه قضاییه .......... 455‏

‏استقلال قوه قضاییه .......... 456‏

‏اهمیت و حساسیت امر قضا .......... 457‏

‏کارگزاران نظام .......... 459‏

‏مقایسه کارگزاران حکومت طاغوت با حکومت اسلامى .......... 459‏

‏الگو و کارگزاران حکومت اسلامى .......... 460‏

‏نمونه اى دیگر از الگوى کارگزاران اسلامى .......... 464‏

‏نمونه کارگزاران اسلامى در عصر حاضر .......... 466‏

‏کارگزاران در معرض امتحان .......... 467‏

‏خوى کوخ نشینى کارگزاران حکومت اسلامى .......... 468‏

‏سفارش به کارگزاران در مورد اولویت خون دادگان .......... 470‏

‏هر کس احساس ضعف مى کند بدون توجه به هواى نفس از مقام خود استعفا کند .......... 470‏

‏نمونه اى از صداقت و قاطعیت امام .......... 472‏

‏احزاب و تشکلهاى اسلامى .......... 473‏

‏حزب الله .......... 473‏

‏حزب مستضعفین .......... 474‏

‏اختلاف سلیقه و آرا، ضمن حفظ وحدت اصولى .......... 474‏

‏تحلیل امام در مورد دو جریان عمده داخل نظام .......... 475‏

‏توجه به سوابق افراد براى گزینش اعضاى تشکلها .......... 480‏

‏ضرورت انجمنهاى اسلامى .......... 481‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 626

‏دفاع از انجمن اسلامى .......... 481‏

‏ضرورت انجمنهاى اسلامى .......... 482‏

‏انجمن اسلامى در دبیرستانها .......... 483‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 627


‏ ‏

‏عدم دخالت انجمنها در امور اجرایى .......... 485‏

‏انجمن اسلامى در دانشگاه .......... 485‏

‏انجمنهاى اسلامى خارج کشور .......... 486‏

‏گروهها و تشکلهاى دیگر .......... 486‏

‏سلطنت طلبها .......... 487‏

‏ملى گرایى .......... 487‏

‏ملى گراها .......... 487‏

‏جبهه ملى و نهضت آزادى .......... 488‏

‏سپردن پستها به لیبرالها اشتباه بود .......... 489‏

‏ضد انقلاب در کردستان .......... 490‏

‏احزاب چپ .......... 491‏

‏چپهاى امریکایى .......... 491‏

‏هشدار به طرفداران توده ایها .......... 492‏

‏مسلکهاى وابسته .......... 492‏

‏سازمان مجاهدین خلق (منافقین) .......... 494‏

‏جاسوسى منافقین براى صدام .......... 496‏

‏اصول سیاست خارجى و نظام روابط بین الملل ‏‏ .......... 496‏

‏نفى ظلم و حمایت از مظلوم .......... 496‏

‏نبوت و شکستن پایه هاى ظلم .......... 497‏

‏انبیا پرچمداران مبارزه با ظلم .......... 497‏

‏ظلم نکنیم و زیر بار ظلم نرویم .......... 497‏

‏براى من آنچه مطرح است مبارزه با ظلم است .......... 497‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 628

‏هیچ مسلمى حق ندارد رضایت بدهد بر حکومت ظلم .......... 498‏

‏مسلمان باید با ابرقدرتها مخالفت کند .......... 498‏

‏تزکیه، مقدمه نفى ظلم .......... 499‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 629


‏ ‏

‏ما طرفدار مظلوم هستیم .......... 499‏

‏پیام عاشورا ایستادگى در مقابل ظلم .......... 499‏

‏وجوب دفاع از جان و مال مسلمین .......... 500‏

‏سازش با ابرقدرتها ظلم بر بشر .......... 501‏

‏اگر دستمان برسد، خودمان تفنگ به دوش مى کشیم .......... 502‏

‏اتحاد امت اسلامى و حمایت از فلسطین .......... 502‏

‏باید کوشش کنیم وحدت بین مستضعفان تحقق پیدا کند .......... 502‏

‏رسالت علماى جهان اسلام در حفظ وحدت و مقابله با ستم .......... 503‏

‏اجتماع حج و ایجاد جبهه مستضعفین .......... 504‏

‏اساس چاره ها: وحدت مسلمین با استفاده از فریضه حج است .......... 504‏

‏اگر مسلمین مجتمع بودند اسرائیل را آب مى برد .......... 505‏

‏تکلیف سران کشورهاى اسلامى براى رفع اختلافات جزئى .......... 505‏

‏برنامه ما اتحاد ممالک اسلامى است .......... 509‏

‏اى مسلمانان تفرقه افکنان را از خود برانید .......... 509‏

‏دو مشکل عمده مسلمین .......... 510‏

‏قرآن عقد اخوت بین همه مسلمین خوانده است .......... 510‏

‏اختلاف شیعه و سنى خواست اجانب .......... 511‏

‏برادران شیعه و سنى باید از هر اختلافى احتراز کنند .......... 513‏

‏مسلمین تمام بلاد عالم با هم مجتمع بشوند .......... 513‏

‏پشتیبانى از مجاهدین فلسطینى وظیفه همه مسلمین .......... 515‏

‏حمایت شاه از اسرائیل موجب سقوط او .......... 516‏

‏ما از ابتداى نهضت، حامى برادران فلسطینى خود بوده ایم .......... 517‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 630

‏بر هر مسلمانى لازم است خود را علیه اسرائیل مجهز کند .......... 517‏

‏روز قدس روز فریاد مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل .......... 518‏

‏احترام و حقوق متقابل .......... 518‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 631


‏ ‏

‏با هر کس که با ما به طور انسانى رفتار کند دوستیم .......... 518‏

‏احکام اسلام، احکامى است مسالمت آمیز .......... 519‏

‏ایران اسلامى، به حکم اسلام اجازه ندارد به حریم دیگران تجاوز نماید .......... 519‏

‏ما نظر تجاوز به هیچ کشورى نداریم .......... 520‏

‏امیدواریم صلح جهانى بر پایه استقلال ملتها بنا گردد .......... 520‏

‏مى خواهیم که روابط حسنه با همه ملتها داشته باشیم .......... 521‏

‏ما به پیروى از پیامبر عظیم الشأن بشر دوست هستیم .......... 521‏

‏ما مى خواهیم با همه مردم دنیا در صلح باشیم .......... 521‏

‏بنا نداریم حتى یک وجب به خاک عراق تعدى کنیم .......... 522‏

‏سیاست ما حفظ استقلال و احترام متقابل است .......... 522‏

‏رابطه ما با امریکا در حال و آینده .......... 522‏

‏معیار روابط خارجى ما .......... 523‏

‏سیاست ما نسبت به روسیه مثل سایر کشورهاست .......... 523‏

‏شرایط ما در برقرارى رابطه با دولتهاى اجنبى .......... 523‏

‏صدور انقلاب .......... 523‏

‏هیچ حادثه اى در جهان امروز بدون تأثیر در سایر نقاط نیست .......... 524‏

‏ما تجربه هایمان را به تمام جهان صادر مى کنیم .......... 524‏

‏ما مکتبمان را در همه ممالک اسلامى پیش خواهیم برد .......... 524‏

‏باید ارزشهاى انسانى را از اینجا به همه جا صادر کنیم .......... 525‏

‏امیدوارم عدالت اسلام را در جهان پیاده کنیم .......... 525‏

‏ما موظفیم اسلام را در همه جاى دنیا معرفى کنیم .......... 526‏

‏تا در هر کجاى جهان مبارزه علیه مستکبرین هست ما هستیم .......... 526‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 632

‏انقلاب ما محدود به ایران نیست .......... 526‏

‏در حاکمیت جمهورى اسلامى همه مصممند تا توحید ناب را در بین ملل اسلامى ‏

‏پیاده نمایند .......... 527‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 633


‏ ‏

‏از خدا مى خواهیم این قدرت را به ما ارزانى دارد که از کعبه مسلمین، ناقوس مرگ ‏

‏امریکا را به صدا درآوریم .......... 527‏

‏به یارى بسیجیان جهان اسلام خواب راحت را از دیده جهانخواران سلب خواهیم کرد .......... 528‏

‏باید تفکر اینکه انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم .......... 529‏

‏معنى صدور انقلاب ما این است که این بیدارى در همه ملتها پیدا شود .......... 529‏

‏معنى صدور انقلاب این است که اسلام را آنطورى که هست معرفى کنیم .......... 530‏

‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است .......... 530‏

‏معناى صدور انقلاب این است که معنویت موجود در ایران را گسترش دهیم .......... 531‏

‏معنى صدور انقلاب این است که بین ملتها و دولتها آشتى بدهیم .......... 532‏

‏صدور انقلاب به این است که حرفمان را به دنیا برسانیم .......... 533‏

‏باید مردم را اساس قرار داد و در سفرهاى غیررسمى با آنها تماس گرفت .......... 533‏

‏رسالت سفارتخانه ها در صدور انقلاب .......... 534‏

‏سفرایمان باید طورى عمل کنند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهند .......... 535‏

‏حجاج بیت الله الحرام حاملان پیام انقلاب .......... 536‏

‏علت تبلیغات رسانه هاى وابسته بر علیه انقلاب .......... 537‏

‏حادثه خونین مکه، منشأ صدور انقلاب .......... 538‏

‏امروز دور نماى صدور انقلاب را مى بینیم .......... 540‏

‏آنها که بى غرض بوده اند پیام انقلاب ما را فهمیده اند .......... 540‏

‏برکت انقلاب ایران .......... 540‏

‏انقلاب ما صادر شده است .......... 541‏

‏نظام روابط بین الملل .......... 541‏

‏حق وتو .......... 541‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 634

‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است .......... 542‏

‏سازمانهاى بین المللى جانبدار مظلومها نیستند .......... 542‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 635


‏ ‏

‏حمایت مجامع بین المللى از تجاوزات صدام علیه ایران .......... 543‏

‏دفاع از حقوق بشر بهانه اى براى ستمکاران .......... 544‏

‏رقابتهاى تسلیحاتى تهدیدکننده امنیت ملتها .......... 545‏

‏ابرقدرتها مصالح خودشان را دنبال مى کنند .......... 546‏

‏لزوم تجدید نظر قدرتها در روابط بین المللى .......... 547‏

‏مبارزه و دفاع ‏‏ .......... 547‏

‏اهداف و ضرورت مبارزه .......... 547‏

‏براى خدا قیام کنید .......... 547‏

‏نه ظالم باشید، نه مظلوم .......... 548‏

‏جنگ حق و باطل .......... 548‏

‏جنگ حق طلبانه فداکارى لازم دارد .......... 548‏

‏باید به جهات معنوى مسلح شد .......... 549‏

‏قیام ملت ایران براى احیاى اسلام است .......... 549‏

‏ملتى که براى خدا قیام کند از هیچ چیز نمى ترسد .......... 550‏

‏با توجه به ماهیت انقلاب ما همیشه احتمال تجاوز ابرقدرتها وجود دارد .......... 550‏

‏مردم ما خشم انقلابى را در سینه ها نگه خواهند داشت .......... 550‏

‏قیام سیدالشهدا براى مقابله با ظلم .......... 551‏

‏دستور قرآن در باب قیام .......... 551‏

‏قیام براى حفظ اسلام .......... 552‏

‏سیره انبیا، مقابله با ظلم .......... 552‏

‏سیره انبیا و ائمه اطهار شدت بر کفار است .......... 552‏

‏ائمه معصومین در مبارزه با طاغوتیان شهید شده اند .......... 553‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 636

‏حق را با چنگ و دندان بگیرید .......... 553‏

‏شیوه هاى مبارزه .......... 554‏

‏استقامت در مبارزه .......... 554‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 637


‏ ‏

‏شروع از صفر .......... 555‏

‏بیدارى، قدم اول مبارزه .......... 555‏

‏شهادت طلبى رمز پیروزى .......... 556‏

‏وحدت و حضور در صحنه .......... 556‏

‏بسیج و هسته هاى مقاومت .......... 557‏

‏دعوت به مبارزه .......... 558‏

‏مردمى بودن و استقامت در مبارزه .......... 558‏

‏پیروزى و شکست در مبارزه .......... 559‏

‏انسان اساس پیروزى است .......... 560‏

‏قدرت روحى، شرط مبارزه .......... 560‏

‏باور به توانایى، قدرت مى آورد .......... 560‏

‏اگر نهضت الهى باشد به هر حال پیروز است .......... 561‏

‏عمل به تکلیف .......... 562‏

‏مساجد به عنوان پایگاه مبارزه .......... 562‏

‏نقش سیاسى- دفاعى مساجد .......... 562‏

‏مسجد مرکز حرکات و جنبشها .......... 563‏

‏نقش مساجد در انقلاب ایران .......... 563‏

‏مسجد سنگر است .......... 563‏

‏جنگ تحمیلى عراق علیه ایران ‏‏ .......... 564‏

‏علل تحمیل جنگ .......... 564‏

‏تصور صدام از آشفتگى ایران .......... 564‏

‏هجوم ناگهانى و بدون مقدمه صدام .......... 564‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 638

‏خودبزرگ بینى صدام و تحریک امریکا، عامل شروع جنگ .......... 565‏

‏هویت دفاعى ایران در جنگ تحمیلى .......... 565‏

‏جنگ دفاعى تکلیف شرعى است .......... 565‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 639


‏ ‏

‏دفاع از کشور اسلامى بر ما واجب است .......... 565‏

‏ما براى حفظ اسلام جنگ مى کنیم .......... 566‏

‏چون به ما حمله کرده اند دفاع واجب است .......... 566‏

‏ورود ما به عراق براى جلوگیرى از تجاوز است .......... 568‏

‏ما به کشورهاى جنوب خلیج فارس نظرى نداریم .......... 569‏

‏تا صدام داخل کشور ما بود سازمانهاى بین المللى ساکت بودند .......... 569‏

‏بسیج عمومى و پشتیبانى مردمى .......... 570‏

‏ملت پشتوانه قواى مسلح .......... 570‏

‏مقایسه ملت ایران با مسلمانان صدر اسلام .......... 570‏

‏حمایت بى نظیر مردم از ارتش .......... 572‏

‏حضور بانوان در دفاع .......... 572‏

‏ما رهین منت مردم هستیم .......... 573‏

‏برکات جنگ تحمیلى .......... 573‏

‏جنگ عامل وحدت .......... 573‏

‏جنگ رسواکننده مخالفین اسلام .......... 574‏

‏ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شکستیم .......... 574‏

‏جنگ و تجربه عملى دفاع .......... 575‏

‏جنگ موجب معرفى قدرت ما به دشمن شد .......... 575‏

‏جنگ عامل اتکاى به خود .......... 576‏

‏جنگ عامل شکوفایى مغزها .......... 576‏

‏جنگ و اثبات تواناییها .......... 576‏

‏جنگ موجب تحرک در ملت .......... 577‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 640

‏اقتصاد‏‏ .......... 579‏

‏خطوط کلى اقتصاد اسلامى ‏‏ .......... 579‏

‏اقتصاد وسیله است .......... 579‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 641


‏ ‏

‏علماى اسلام باید نظام صحیح اقتصاد اسلامى را جایگزین نمایند .......... 579‏

‏زیر بنا اقتصاد نیست .......... 581‏

‏اسلام نه با سرمایه دارى موافق است نه با کمونیسم .......... 582‏

‏یکى از شئون ولایت فقیه تحدید مالکیت است .......... 583‏

‏اسلام تأمین کننده عدالت .......... 583‏

‏اسلام براى اقامه حکومت عدل .......... 584‏

‏احکام اسلام وسیله گسترش عدل .......... 584‏

‏اسلام عامل تعدیل ثروت .......... 584‏

‏هدف انبیا قیام به قسط است .......... 585‏

‏پیامبران بسیج کننده مستمندان علیه غارتگران .......... 585‏

‏پیامبران در مقابل قدرتمندان و ثروتمندان .......... 586‏

‏پابرهنگان، پرچمداران اسلام ناب محمدى (ص) .......... 586‏

‏مرزبندى اسلام امریکایى با اسلام ناب محمدى (ص) .......... 586‏

‏وظیفه علماى اسلامى در مبارزه با غارتگران .......... 587‏

‏افتخار انقلاب ما حمایت از پابرهنگان است .......... 587‏

‏محرومان ولى نعمت ما هستند .......... 589‏

‏لزوم تسریع در تصویب قوانین به نفع مستضعفین .......... 589‏

‏رفع محرومیتها انتظار بحق مردم ماست .......... 589‏

‏دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنیم .......... 590‏

‏خیر دنیا و آخرت در رسیدگى به حال محرومان است .......... 591‏

‏منابع مالى دولت ‏‏ .......... 591‏

‏هماهنگى نظام مالیاتى اسلام با توسعه کشور .......... 591‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 642

‏مالیات عادى و فوق العاده .......... 592‏

‏مالیاتهاى مقرر در اسلام براى تشکیل حکومت است .......... 593‏

‏حاکم اسلامى و مالیاتها .......... 595‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 643


‏ ‏

‏اختیارات ولایت فقیه در امور مالى .......... 595‏

‏خودکفایى و توسعه اقتصادى ‏‏ .......... 595‏

‏مهمترین عامل خودکفایى .......... 596‏

‏باید خودمان را پیدا کنیم .......... 596‏

‏در درازمدت همه کار مى توانیم بکنیم .......... 596‏

‏نفى اتکا به خارج، عامل توسعه .......... 597‏

‏تحریم اقتصادى تحفه اى الهى .......... 598‏

‏محاصره اقتصادى موجب شکوفایى مغزها .......... 598‏

‏ملت ایران عزت خود را با رفاه وابسته به اجانب عوض نمى کند .......... 599‏

‏نفى رفاه در پرتو وابستگى .......... 599‏

‏بخشهاى مختلف اقتصادى ‏‏ .......... 599‏

‏خودکفایى در کشاورزى، اساس استقلال است .......... 599‏

‏اولویت کشاورزى در بازسازى .......... 600‏

‏توجه به صنایع مادر .......... 600‏

‏عدم فروش نفت به اسرائیل و افریقاى جنوبى .......... 601‏

‏چوب حراج به نفت نمى زنیم .......... 602‏

‏دلیلى ندارد که همیشه صادرکننده نفت باشیم .......... 602‏

‏مشارکت بازار و نظارت دولت .......... 603‏

‏بازار نباید اجحاف بکند .......... 604‏

‏بازارى که به فکر ضعفا نباشد، اسلامى نیست .......... 604‏

‏بازاریان محترم توطئه گرانفروشان را خنثى کنند .......... 605‏

‏حاضر نیستیم مبادلات اقتصادى اهرمى براى نفوذ سیاسى باشد .......... 605‏


‏ ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 644

‎ ‎

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 645