بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏اقتصاد وسیله است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اقتصاد وسیله است

اقتصاد

‏‏اقتصاد وسیله است

‏اقتصاد‏

‏ ‏

‏خطوط کلى اقتصاد اسلامى ‏

‏ ‏

‏اقتصاد وسیله است ‏

‏نظر ما به اقتصاد نیست، مگر به طور آلت. نظر ما به فرهنگ اسلامى است که این فرهنگ اسلامى را از ما جدا کردند. و غرب در شرق آنطور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت، و محتواى بسیارى از جوانهاى ما را گرفت.‏‏ 521‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 579