بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
‏‏علل تحمیل جنگ ‏
‏‏تصور صدام از آشفتگى ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تصور صدام از آشفتگى ایران

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏تصور صدام از آشفتگى ایران

‏جنگ تحمیلى عراق علیه ایران ‏

‏ ‏

‏علل تحمیل جنگ ‏

‏تصور صدام از آشفتگى ایران ‏

‏صدام گمان مى کرد که با یک مملکت آشفته که منزوى شده است و همه دولتها پشت به او کرده اند یا او را در فشار اقتصادى گذاشته اند طرف شده است و ما نه قواى نظامى داریم و نه انتظامى داریم و نه ساز و برگ جهاد و جنگ. او همچو گمان کرد و گمان مى کرد تا چند ساعت تهران را هم فتح خواهد کرد. او غافل از خدا بود.‏‏ 497‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 564