بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏آنها که بى غرض بوده اند پیام انقلاب ما را فهمیده اند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏آنها که بى غرض بوده اند پیام انقلاب ما را فهمیده اند

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏آنها که بى غرض بوده اند پیام انقلاب ما را فهمیده اند

‏آنها که بى غرض بوده اند پیام انقلاب ما را فهمیده اند‏

‏باید بگویم ما عرضه این معنا را نداشتیم- که تبلیغاتمان حتى در داخل کشور یک تبلیغات دامنه دارى باشد. فضلًا که در خارج کشور باید بگوییم که انقلاب خودش پیش رفته؛ نه ما پیش بردیم. آن طورى که ملتهاى اسلامىِ خارج اطلاع پیدا کردند بر وقایع اینجا نه این بوده است که ما یک تبلیغاتى داشتیم و آنها را با تبلیغات خودمان آن طور عاشق این انقلاب کردیم؛ این انقلاب خودش کأنَّه منعکس شده در آنجا؛ و آنها که بى غرض بودند، بى مرض بودند، فهمیده اند تا حدودى که شماها چه مى خواهید.‏‏ 453‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 540