بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است ‏

‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است ‏

‏شما آقایان که در سفارتخانه ها هستید موظفید عقلًا و شرعاً به اینکه هر چه ساده تر، سفارتخانه هاتان هر چه ساده تر باشد. و کیفیت معاشرتتان با آن اشخاصى که کارمند هستند در آنجا و به اصطلاح شما زیردست گفته مى شوند، برادرانه باشد. و در عین حالى که آنها از شما بپذیرند مطالبى که مى گویید، لکن برادرانه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 530


‏ ‏

‏باید باشد. و همین طور وضع مهمانیهایتان، وضع گذران خودتان، وضع کسانى که در آنجا کار مى کنند، آنها باید متحول بشود به یک وضع اسلامى که هر کس مى آید در آنجا اسلام را در آنجا عملًا ببیند. ما هر چه فریاد بزنیم که ما اسلامى هستیم و جمهورى اسلامى هستیم، لکن وقتى ببینند ما را که در عمل، غیر او هستیم، از ما دیگر باور نمى کنند. وقتى مى توانند باور کنند از ما که مایى که مى گوییم جمهورى اسلامى هستیم، عملمان هم آن طور باشد. عمل طاغوتى نباشد. و قول، قول اسلامى، عمل اسلامى باشد و خود رفتار، اسلامى باشد. گفتار اسلامى باشد تا صادر بشود این جمهورى اسلامى در سایر کشورها. صدور با سر نیزه، صدور نیست. صدور با زور، صدور نیست. صدور آن وقتى است که اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامى، اخلاق انسانى در اینجاها رشد پیدا بکند. و شما موظف به این معنا هستید، و باید این کار را انجام بدهید که هم در عمل و هم در نوشته هایى که در آنجا منتشر مى کنید.‏‏ 442‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 531