بخش اول: مبانی اندیشه
ماهیت، اصول و اهداف حکومت اسلامی
‏‏تبعیت از آراى ملت ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تبعیت از آراى ملت ‏

امامت و تشیع

‏‏تبعیت از آراى ملت ‏

‏تبعیت از آراى ملت ‏

‏ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعیت مى کنیم. ما حق نداریم. خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم.‏‏ 117‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 183