بخش اول: مبانی اندیشه
ماهیت، اصول و اهداف حکومت اسلامی
‏‏ماهیت حکومت جمهورى اسلامى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ماهیت حکومت جمهورى اسلامى

امامت و تشیع

‏‏ماهیت حکومت جمهورى اسلامى

‏ماهیت حکومت جمهورى اسلامى ‏

‏ماهیت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد.‏‏ 115‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 182