بخش اول: مبانی اندیشه
ماهیت، اصول و اهداف حکومت اسلامی
جامعه بشرى، یک کارخانه نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جامعه بشرى، یک کارخانه نیست

امامت و تشیع

جامعه بشرى، یک کارخانه نیست

‏جامعه بشرى، یک کارخانه نیست ‏

‏در دنیاى امروز، که گفته مى شود دنیاى صنعت است، رهبران فکرى مى خواهند جامعه بشرى را نظیر یک کارخانه بزرگ صنعتى ‏

‏اداره کنند؛ در حالى که جامعه ها از انسانها تشکیل شده است که داراى بُعد معنوى و روح عرفانى است. و اسلام در کنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غیره به تربیت انسان بر اساس ایمان به خدا‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 177


‏ ‏

‏تکیه مى کند و در هدایت جامعه از این بُعد بیشتر براى هدایت انسان به طرف تعالى و سعادت عمل مى کند. اگر ایمان به خدا و عمل براى خدا در فعالیتهاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و سایر شئون زندگى بشر وارد شود پیچیده ترین مشکلات امروزى جهان به آسانى حل مى شود. امروز دنیا، هم در این بن بست گرفتار شده است و هم نمى خواهد به نوع هدایت انبیا تسلیم شود. ولى سرانجام چاره اى جز تسلیم ندارد.‏‏ 111‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 178