بخش اول: مبانی اندیشه
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
‏‏سیره پیامبر و تشکیل حکومت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سیره پیامبر و تشکیل حکومت

امامت و تشیع

‏‏سیره پیامبر و تشکیل حکومت

‏سیره پیامبر و تشکیل حکومت ‏

‏مسلمین باید بیدار بشوند. مسلمین از سیره انبیا و خصوصاً‏‏ ‏‏مسلمین از سیره پیغمبر اکرم باید مطالعه کنند. ببینند چه کرده است و ما باید تأسى کنیم. اگر پیغمبر آمده بود و فقط تو مسجد مدینه نشسته بود و قرآن را ذکر کرده بود و دیگر کارى هم نداشت، ما هم مى رفتیم همین کار را مى کردیم؛ ما تأسى مى کردیم. اما کسى که آمده است، از همان اول که آمده است در مکه مشغول مبارزه بوده است- یک نحوى غیر از آن نحوى که در مدینه دیگر مسلحانه بود- تا وقتى آمد مدینه، در مدینه که آمد‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 172


‏ ‏

‏حکومت تشکیل داد. فرستاد؛ مبلغ فرستاد؛ حکومت فرستاد در همه جا؛ آن جایى که دستش مى رسید. مژده داد ایشان به مردم که ما مى گیریم دنیا را، همه را از بین مى بریم، روم را از بین مى بریم، ایران را از بین مى بریم؛ یعنى، از آن وضعى که آنها دارند که بت پرستى مى کنند یا آتش پرستى مى کنند، این را از بین مى برند. و الّا احیا کردند همین مدت کوتاهى که پیغمبر اکرم زندگى کرد؛ احیا کرد بشر را.‏

‏مسلمین باید تأسى کنند به او که او چه کرد، ما هم باید آن کار را بکنیم: او حکومت تشکیل داد، ما هم باید حکومت تشکیل بدهیم؛ او جنگ کرد، ما هم باید جنگ بکنیم؛ او دفاع کرد، ما هم باید دفاع کنیم.‏‏ 108‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 173