بخش اول: مبانی اندیشه
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
‏‏مفاسد بى توجهى به لزوم حکومت ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مفاسد بى توجهى به لزوم حکومت ‏

امامت و تشیع

‏‏مفاسد بى توجهى به لزوم حکومت ‏

‏مفاسد بى توجهى به لزوم حکومت ‏

‏چون در گذشته براى تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور دسته جمعى و بالاتفاق قیام نکردیم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامى مضایقه نمودند، بلکه بعکس به دعاگویى حکام ستمکار پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانى گشت؛ احکام اسلام بى اجرا ماند و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛ استعمارگران براى اغراض شوم خود به دست عمال سیاسى خود قوانین خارجى و فرهنگ اجنبى را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه براى این بود که ما قیّم و رئیس و تشکیلات رهبرى نداشتیم. ما تشکیلات حکومتى صالح ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 170


‏ ‏

‏مى خواهیم. این مطلب از واضحات است.‏‏ 106‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 171