بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏اسلام دین سیاست ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام دین سیاست ‏

امامت و تشیع

‏‏اسلام دین سیاست ‏

‏اسلام دین سیاست ‏

‏اسلام دین سیاست است، دینى است که در احکام او، در مواقف او، سیاست به وضوح دیده مى شود. در هر روز اجتماعات در تمام مساجد کشورهاى اسلامى، از شهرستانها گرفته است تا دهات و قُرا و قصبات، روزى چند مرتبه اجتماع براى جماعت، و براى اینکه مسلمین در هر بلدى، در هر قصبه اى، از احوال خودشان مطلع بشوند؛ از حال مستضعفین اطلاع پیدا بکنند. و در هر هفته یک اجتماع بزرگ از همه، در یک محل. و نماز جمعه؛ که مشتمل [بر] دو خطبه است، که در آن خطبتین باید مسائل روز، احتیاجات کشور، احتیاجات منطقه و جهات سیاسى، جهات اجتماعى، جهات اقتصادى طرح بشود، و مردم مطلع بشوند بر این مسائل. و در هر سال دو عید، که در آن دو عید مجتمع بشوند و دو خطبه در آن عید در آن نماز هست. در نماز عید دو خطبه هست؛ که آن دو خطبه هم باید بعد از حمد و بعد از صلوات بر پیغمبر اکرم و ائمه- علیهم السلام- جهات سیاسى، جهات اجتماعى، جهات اقتصادى، احتیاجاتى که کشور دارد، احتیاجاتى که منطقه دارد در آنها طرح بشود و خطبا مردم را آگاه کنند از مسائل. و از همه بالاتر، در هر سال یک مرتبه اجتماع در حج، که از همه بلاد اسلامى اشخاصى که مستطیع هستند واجب شده است بر آنها که مجتمع بشوند، و باید در آنجا مسائل اسلام، در آن مواقفى که در حج هست، در عرفات، بخصوص در مِنى و بعد در خود مکه مکرمه، و بعد در حرم رسول اکرم، این مواقفى که در آنجا هست، در آنجا مردم مطلع بشوند از اوضاع مملکت و از اوضاع تمام کشورهاى اسلامى، و در آنجا بالحقیقه یک مجلس عالى است و یک اجتماع عالى براى بررسى به تمام اوضاع تمام کشورهاى اسلامى. پس، مطلب این است؛ هر روز در محله ها اجتماع و رسیدگى به اوضاع ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 154


‏ ‏

‏شهر و محله، در هر هفته اجتماع بزرگ در شهرها و در جاهایى که شرایط نماز محقَّق است، براى بررسى به اوضاع شهرستان؛ و بالاتر، اوضاع تمام کشور. و در هر سال باز دو اجتماع بزرگ است براى بررسى به اوضاع کشورها، و در هر سال یک اجتماع بسیار بزرگ از تمام ممالک اسلامى براى حج؛ و آن مواقفى که در حج هست، اجتماعات در آنجا براى رسیدگى به اوضاع تمام کشورهاى اسلامى، تمام اینها مسائل سیاسى هست و مسائلى است که باید مسلمین به آن توجه داشته باشند. و مع الأسف غفلت از این مسائل هست، غفلت از این مسائل شده. اجتماعات مى شود، و از اجتماعات نتیجه گرفته نمى شود. مجتمع مى شوند مسلمین در مکه مکرمه و در مواقف، لکن مثل اینکه از هم جدا هستند و غریبه هستند! اجتماعات مى شود در بلاد، نمازهاى جمعه، نماز عید، لکن افراد مثل اینکه با هم وحدت کلمه ندارند. اسلام دعوت کرده است مردم را به این اجتماعات براى مقصدهاى بزرگ.‏‏ 93‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 155