بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏تفکیک ناپذیرى دین از سیاست ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تفکیک ناپذیرى دین از سیاست ‏

امامت و تشیع

‏‏تفکیک ناپذیرى دین از سیاست ‏

‏تفکیک ناپذیرى دین از سیاست ‏

‏اگر شما بتوانید مفهوم مذهب را در فرهنگ اسلامى ما درک و دریافت کنید به روشنى خواهید دید که هیچ گونه تناقضى بین رهبرى مذهبى و سیاسى نیست بلکه همچنان که مبارزه سیاسى بخشى از وظایف و واجبات دینى و مذهبى است، رهبرى و هدایت کردن مبارزات سیاسى گوشه اى از وظایف و مسئولیتهاى یک رهبر دینى است.‏‏ 92‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 153