بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏گستردگى بعد سیاسى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏گستردگى بعد سیاسى ‏

امامت و تشیع

‏‏گستردگى بعد سیاسى ‏

‏گستردگى بعد سیاسى ‏

‏مى شود گفت که بى استثنا دعوتهاى خدا حتى در آن چیزهایى که وظایف شخصى افراد است، روابط شخصى افراد است بین خود و خدا، از معناى اجتماعى و سیاسى برخوردار است.‏‏ 91‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 153