بخش اول: مبانی اندیشه
ابعاد سیاسی اسلام (اسلام دین زندگی، عبادت و سیاست)
‏‏توجه به دنیا و آخرت ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏توجه به دنیا و آخرت ‏

امامت و تشیع

‏‏توجه به دنیا و آخرت ‏

‏توجه به دنیا و آخرت ‏

‏اسلام یک چیزى نیست که براى یک طرف، قضیه را فکر کرده باشد. اسلام در همه اطراف قضایا حکم دارد. تمام قضایاى مربوط‏

‏به دنیا، مربوط به سیاست، مربوط به اجتماع، مربوط به اقتصاد، تمام قضایاى مربوط به آن طرف قضیه که اهل دنیا از آن بى اطلاعند. ادیان توحیدى آمده اند براى اینکه هر دو طرف قضیه را نگاه بکنند و طرح بدهند. نسبت به هر دو طرف قضیه آنها حکم دارند، طرح دارند. اینطور نیست که یا این طرف را، و از آن طرف غافل باشند؛ یا آن طرف را، و از این طرف غافل باشند. نه، آن طرف هم نظر دارند؛ این طرف هم نظر دارند. خصوصاً اسلام که از همه ادیان بیشتر در این معنا پافشارى دارد.‏‏ 88‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 152