بخش اول: مبانی اندیشه
جامعیت اسلام
‏‏تقدم و جامعیت اسلام ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تقدم و جامعیت اسلام ‏

امامت و تشیع

‏‏تقدم و جامعیت اسلام ‏

‏تقدم و جامعیت اسلام ‏

‏آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به سر مى بردند و امریکا سرزمین سرخ پوستان نیمه وحشى بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند، و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود؛ خداى تبارک و تعالى به وسیله رسول اکرم (ص) قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مى آید. براى همه امور‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 144


‏ ‏

‏قانون و آداب آورده است. براى انسان پیش از آنکه نطفه اش منعقد شود، تا پس از آنکه به گور مى رود، قانون وضع کرده است. همان طور که براى وظایف عبادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حکومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقى و متکامل و جامع است. کتابهاى قطورى که از دیر زمان در زمینه هاى مختلف حقوقى تدوین شده، از احکام «قضا» و «معاملات» و «حدود» و «قصاص» گرفته تا روابط بین ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومى و خصوصى، شمه اى از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتى نیست که اسلام تکلیفى براى آن مقرر نداشته، و حکمى درباره آن نداده باشد.‏‏ 79‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 145