بخش اول: مبانی اندیشه
‏‏ظلم ستیزى خصلت ذاتى تشیع ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ظلم ستیزى خصلت ذاتى تشیع ‏

امامت و تشیع

‏‏ظلم ستیزى خصلت ذاتى تشیع ‏

‏ظلم ستیزى خصلت ذاتى تشیع ‏

‏یکى از خصلتهاى ذاتى تشیع، از آغاز تاکنون، مقاومت و قیام در برابر دیکتاتورى و ظلم است که در تمامى تاریخ شیعه به چشم مى خورد؛ هر چند که اوج این مبارزات در بعضى از مقطعهاى زمانى بوده است. در صد سال [اخیر] حوادثى اتفاق افتاده است که هر کدام در جنبش امروز ملت ایران تأثیرى داشته است: انقلاب مشروطیت، جنبش تنباکو و ... قابل اهمیت فراوان است. تأسیس حوزه علمى دینى در بیش از نیم قرن اخیر در شهر قم و تأثیر این حوزه در داخل و خارج کشور ایران و نیز تلاش روشنفکران مذهبى در داخل مراکز دانشگاهى و قیام سال 41- 42 ملت ایران به رهبرى علماى اسلامى که تا امروز ادامه دارد، همه عواملى هستند که اسلام شیعى را در سطح جهان مطرح مى کند.‏‏ 76‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 139