بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
کارگزاران نظام
‏‏نمونه اى از صداقت و قاطعیت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نمونه اى از صداقت و قاطعیت امام

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏نمونه اى از صداقت و قاطعیت امام

‏نمونه اى از صداقت و قاطعیت امام ‏

‏تا کى صبر کند ملت ایران و تا کى شما مى خواهید اصلاح کنید امور را؟ یک سال و نیم بیشتر گذشته است از این انقلاب و باز آرمهاى شاهنشاهى هست. اگر شاهنشاهى هستید بگویید. اگر تا‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 471


‏ ‏

‏ده روز دیگر، تا ده روز دیگر، در یکى ازاین چیزهایى که از ادارات صادر مى شود، عکس همان آرمهاى شاهنشاهى باشد و اسم آنها باشد، من با ملت مى گویم که با شماها آن رفتار کند که با شاهنشاه کرد. ما هى سکوت مى کنیم، هى مى خواهیم مطالب را خودشان حل بکنند. مع ذلک، به فکر این حرفها کم هستند. چرا به فکر نیستید؟ چرا شوراى انقلاب به فکر این مطلب نیست؟ چرا رئیس جمهور به فکر این افراد نیست؟ این امور نیست؟ به آن حرفهایى که مى زنید، یک قدرى هم عمل کنید. شما همه مخالفید با شاهنشاهى. رأس شما، آنهایى که در رأس هستند که من مى شناسمشان، آنها همه مخالفند با این وضع. مخالفند با اوضاع سابق. اسلامى هستند. لکن مسامحه مى کنند. من نمى فهمم این مسامحه چیست؟ در همین دو سه روز براى من یک چیزى آوردند که تذکره اى بوده است که همان آرم شاهنشاهى و همان کثافتکاریها [را داشت ]. در وزارت خارجه و در همه وزارتخانه ها و همه مراکز، باید اصلاح بشود این امور؛ نمى شود اینطور. اگر عاجزند کنار بروند تا ما افرادى پیدا بکنیم که عاجز نباشند و اگر عاجز نیستند چرا عمل نمى کنند؟‏

‏من از شماها عذر مى خواهم. من از ملت ایران عذر مى خواهم. من از ملت ایران عذر مى خواهم. من از این مادرهایى که بچه هاى خودشان را از دست دادند معذرت مى خواهم. من از این برادرهایى که عزیزان خودشان را دادند، از دست داده اند، معذرت مى خواهم. من از این ارتشیهایى که جوانان خودشان را از دست داده اند، از این پاسدارها که جوانهاى خودشان را از دست داده اند و برادران خودشان را، معذرت مى خواهم که عُرضه این را ندارم که کار را درست کنم. من از حضرت مهدى- سلام الله علیه-‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 472


‏ ‏

‏من از پیشگاه پیغمبر اکرم معذرت مى خواهم. من از پیشگاه ولى عصر امام مهدى- سلام الله علیه- معذرت مى خواهم. من از پیشگاه ملت ایران معذرت مى خواهم. من از شما برادران، برادران ارتشى، برادران پاسدار، برادران ژاندارمرى و سایر قواى انتظامى که در راه اسلام جوانهاى خودشان را دادند، معذرت مى خواهم. ما نتوانستیم براى شما کارى انجام بدهیم. ما ضعیف هستیم. ما باز گرفتار کاغذبازى هستیم. ما باز گرفتار آرمهایى شاهنشاهى هستیم. مملکت ما باز مملکت شاهنشاهى است. وزارتخانه هاى ما، وزارتخانه هاى ما باز وزارتخانه هاى طاغوتى است و ما نتوانستیم اینها را اصلاح کنیم. باید به اسرع وقت اصلاح شود و اگر اصلاح نشود به اسرع وقت اصلاح مى کنیم.‏‏ 359‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 473