بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
کارگزاران نظام
‏‏سفارش به کارگزاران در مورد اولویت خون دادگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سفارش به کارگزاران در مورد اولویت خون دادگان

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏سفارش به کارگزاران در مورد اولویت خون دادگان

‏سفارش به کارگزاران در مورد اولویت خون دادگان ‏

‏به مسئولین محترم جمهورى اسلامى ایران، براى چندمین بار، سفارش مى کنم- و این نصیحت و سفارش همیشگى است- که قدر این نعمتهاى بزرگ الهى را بدانند؛ و در شرایط کنونى و آینده هاى دور، اولویت را به این عزیزان و کسانى بدهند که در راه اسلام خون داده اند و مبارزه کرده اند؛ و بشدت از بهانه جویى و سنگ اندازى و مانع تراشى و کاغذبازى، که مانع رشد آنان و ملت دلاور ایران است، خوددارى ورزند.‏‏ 357‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 470