بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
کارگزاران نظام
‏‏کارگزاران در معرض امتحان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏کارگزاران در معرض امتحان

سیاست / ارکان سیاسی

‏‏کارگزاران در معرض امتحان

‏کارگزاران در معرض امتحان ‏

‏همه ما خواهیم مرد، و همه ما خواهیم حساب پس داد. بیدار بشوید ملت! بیدار بشوید دولت! همه بیدار باشید! همه تان در محضر خدا هستید. فردا همه باید حساب پس بدهید. از روى خون شهداى ما نگذرید بدون نظر! و براى مقام دعوا نکنید باهم. ما همه که به صدام این طور نفرین مى کنیم و ننگ نثارش مى کنیم، مبادا خودمان آن طور باشیم. در حال خودمان مطالعه کنیم، وقتى که خلوت هست خودمان را آزمایش کنیم که ما اگر به مقام رسیدیم آیا همان طورى که صدام مى کند، ما هم همان طور خواهیم کرد، یا شبیه به او؟ یا ما شبیه به خلیفه رسول الله عمل مى کنیم؟‏

‏حکومت کردن بر یک جامعه اى، بزرگترین آزمایشى است که خداى تبارک و تعالى از بشر مى کند. حکومت کردن اگر حکومت کردن اسمش باشد، باصطلاح حکومت کردن بر یک همچو جامعه اى که خون خودش را در راه اسلام و در راه کشور اسلامى دارد مى دهد، و جوانان برومندش را دارد فدا مى کند؛ از کارهاى بسیار مشکل و از امتحانات بسیار مشکل است. اى رؤسا! شماها در معرض امتحان درآمده اید، و اعمال شما دقیقاً تحت نظر خداى تبارک و تعالى است. توجه بکنید به این ملتى که به این طور همراهى با شما مى کند. اى پاسداران! اى ارتشیان! اى ژاندارمرى!‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 467


‏ ‏

‏و اى سایر قواى مسلّح نظامى و انتظامى! و اى رؤساى هر جا که هستید، هر قبیله که هستید و اى همه استاندارهاى سرتاسر کشور! در معرض امتحان هستید. مبادا با خون اینها براى خودتان بخواهید مقامى درست کنید. خدا نکند که شماها بخواهید دیگران، خون خودشان را بدهند و شما مقامتان بالاتر برود. خدا نکند که یک همچو حیوانى در باطن شما باشد و شما خیال کنید انسانید.‏‏ 355‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 468