بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
جایگاه مردم
‏‏شرکت مردم در رهبرى امور خویش ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏شرکت مردم در رهبرى امور خویش ‏

سیاست / مفاهیم اساسی

‏‏شرکت مردم در رهبرى امور خویش ‏

‏شرکت مردم در رهبرى امور خویش ‏

‏جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدى خواهد بود که در آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شرکت خواهند جست.‏‏ 319‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 431