بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏خوبى توده هاى مردم از برکت انبیا‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خوبى توده هاى مردم از برکت انبیا‏

نبوت

‏‏خوبى توده هاى مردم از برکت انبیا‏

‏خوبى توده هاى مردم از برکت انبیا‏

‏اگر انبیا را ما استثنا بکنیم از بشر، از اول انبیایى در کار نبودند و بشر خودش خود بخود بزرگ مى شد، اگر این طور بود، تمام بشر‏

‏به هلاکت و به نابسامانى مى رسید، و روى خوش در بین بشر اصلًا پیدا نمى شد. الآن که مى بینید که یک عدد بسیارى از مردم خوب هستند و آن توده هاى مردم است، این از برکت همان تربیتهاى معنوى انبیاى خداست. تربیتهاى معنوى انبیاى خدا، در عین حالى که همه قبول نکردند این تربیت را، مع ذلک آن قدر در دنیا نور افکنده است که توده هاى مردم، توده هاى ضعیف مردم، همه خوب هستند. کمتر در آنها این فسادها پیدا مى شود.‏‏ 48‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 72