بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏تمام خیرات عالم اثر انبیاست ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تمام خیرات عالم اثر انبیاست ‏

نبوت

‏‏تمام خیرات عالم اثر انبیاست ‏

‏تمام خیرات عالم اثر انبیاست ‏

‏امروز تمام خوبیهایى که در دنیا هست و تمام آثار خیر، اثر دعوت انبیاست؛ یعنى، مردمى که دعوت انبیا را قبول کردند، آثار خیر گذاشتند و یک دسته هم که اعوجاج داشتند و آثار خیر گذاشتند، باز هم اینها از آثار انبیاست؛ براى اینکه آثار انبیا اسباب این شد تا آنها از خوف ملتها یک همچو کارهایى را انجام دهند و خودشان را به این راه بزنند و وارد بشوند که مقاصدشان را پیش ببرند.‏‏ 47‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 72