بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اقلیتهای قومی
‏‏برابرى نژادها‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏برابرى نژادها‏

فرهنگ و جامعه / اقشار و گروهها

‏‏برابرى نژادها‏

 ‏

‏اقلیتهاى قومى ‏

‏برابرى نژادها‏

‏اسلام آمده است که همه نژادها باهمند؛ مثل دنده هاى شانه مى مانند؛ هیچ کدام بر هیچ کدام تفوق ندارند، نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ یک از اینها و نه هیچ نژادى بر دیگرى و نه سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید، هیچ کدام بر دیگرى فضیلت ندارند. فضیلت با تقواست، فضیلت با تعهد است، با تعهد‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 402


‏ ‏

‏به اسلام است.‏‏ 283‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 403