بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏فروتنى انبیا‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏فروتنى انبیا‏

نبوت

‏‏فروتنى انبیا‏

‏فروتنى انبیا‏

‏سیره انبیا براى این بوده است که در مقابل طاغوت محکم مى ایستادند و در مقابل ضعفا و فقرا و مستضعفین و مستمندان فروتن بودند؛ آن طورى که وقتى عرب وارد مى شود در مسجد رسول الله، مى گوید: کدام یکتان [رسول خدا] هستید؟ در وقتى که رسول الله آن وقت [در رأس ] حکومت بود، آن وقت در مدینه بودند، در مدینه تشکیل حکومت بود بساط، لکن وضعش این طورى بود. از آن طرف، در مقابل هیچ قدرتى خاضع نبود، براى اینکه او خدا را مى دید. کسى که توجه دارد به اینکه قدرت هر چه هست مال خداى تبارک و تعالى است و دیگران هیچ نیستند، این دیگر نمى تواند خاضع بشود در مقابل یک قدرتمندى.‏‏ 45‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 71