بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏انبیا در مقابل مستکبرین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انبیا در مقابل مستکبرین

نبوت

‏‏انبیا در مقابل مستکبرین

‏انبیا در مقابل مستکبرین ‏

‏قیامهاى انبیا همیشه این طورى بوده که یکى از بین خود اینها، از بین خود این مؤمنین- که طبقه پایین بودند، از خود همین مردم پایین- یکى انتخاب مى شد براى اینکه تبلیغ کند. و یکى از کارهایش هم این بود که همین جمعیتِ مستضعفِ مقابل مستکبر را تجهیز مى کرد با تبلیغاتى که مى کرد، مهیَّا مى کرد، تجهیز مى کرد بر ضد آنها؛ بر ضد مستکبرین. مستکبرین اینها را براى منافع خودشان درست نمى کردند، این مستضعفین بودند که از میان آنها یکى پا مى شد و خداوند [او را] انتخاب مى کرد و بر ضد مستکبرین قیام مى کردند. موسى بر ضد فرعون؛ و رسول اکرم بر ضد قریشى که آن وقت همه چیز دستشان بود.‏‏ 43‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 70