بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏تلاش بى وقفه انبیا‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏تلاش بى وقفه انبیا‏

نبوت

‏‏تلاش بى وقفه انبیا‏

‏تلاش بى وقفه انبیا‏

‏انبیا، هر کس به آنها جسارت هم مى کرد، هیچ ابداً چیزى به نظرشان نبود، چون که مقصد، مقصد دیگرى بود. مطلب یک ‏

‏مطلب دیگرى بود. نه مأیوس مى شدند و نه دلسرد مى شدند و نه گلایه مند مى شدند. بله، انبیا دنبال این بودند که چرا باید این بشرى که فطرتاً باید فطرت سالم داشته باشد، چرا باید اینطور باشد. رسول اکرم براى این غصه مى خورد. در وحى هم به او گفته است که: مثل اینکه تو خودت را دارى به کشتن مى دهى که اینها ایمان نمى آورند. نظر این بود که اینها را آدم کند. هر کس که آدم مى شد، یک بشارتى براى رسول اکرم یا انبیا بود. و اما اینکه بخواهند یک کشورى را بگشایند و بخواهند یک- فرض کنید که-‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 68


‏ ‏

‏بلوکى داشته باشند، و این حرفهاى نامربوطى که بین اصحاب طاغوت هست، اینها در بین انبیا مطرح اصلًا نبوده، اصلًا مطرح نیست.‏‏ 40‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 69