بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏انبیا، خدمتگزار مردم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏انبیا، خدمتگزار مردم ‏

نبوت

‏‏انبیا، خدمتگزار مردم ‏

‏انبیا، خدمتگزار مردم ‏

‏انبیا خودشان را خدمتگزار مى دانستند، نه اینکه یک نبى اى خیال کند حکومت دارد به مردم. حکومت در کار نبوده. اولیاى بزرگ خدا، انبیاى بزرگ همین احساس را داشتند: که اینها آمدند براى اینکه مردم را هدایت کنند، ارشاد کنند، خدمت کنند به آنها.‏‏ 38‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 67