بخش اول: مبانی اندیشه
مقاصد، ویژگیها و آثار رسالت
‏‏شکستن کنگره هاى ظلم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏شکستن کنگره هاى ظلم ‏

نبوت

‏‏شکستن کنگره هاى ظلم ‏

‏شکستن کنگره هاى ظلم ‏

‏نبوت اصلًا آمده است، نبى اصلش مبعوث است براى اینکه قدرتمندهایى که به مردم ظلم مى کنند پایه هاى ظلم آنها را بشکند؛ و این کنگره هاى ظلم که به زحمتِ این بیچاره ها، به خون دل این بیچاره ها، به استثمار گرفتن این مردم ضعیف، این پایه هاى قصر بالا رفته و کنگره هایش کنگره هایى بوده است که [پایه هاى ظلم ] بوده است، آمدن پیغمبر اکرم براى شکستن این کنگره ها و فرو ریختن این پایه هاى ظلم بوده است؛ و از آن طرف، چون بسط توحید است، این جاهایى که مبدأ ستایش غیر خدا بود و آتش پرستى بوده است، آنها را منهدم کرده است و آتشها را‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 63


‏ ‏

‏خاموش کرده است.‏‏ 31‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.۱)صفحه 64