بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
روشنفکران
‏‏نهضت روشنفکران مایه امید است ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏نهضت روشنفکران مایه امید است ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏نهضت روشنفکران مایه امید است ‏

‏نهضت روشنفکران مایه امید است ‏

‏نقطه روشنى که در این آخر عمر براى من امیدبخش است، همین آگاهى و بیدارى نسل جوان و نهضت روشنفکران است که با سرعت در حال رشد است؛ و با خواست خداوند تعالى به نتیجه ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 323


 

‏قطعى که قطع ایادى اجانب و بسط عدالت اسلامى است خواهد رسید. شما جوانان پاکدل موظف هستید، با هر وسیله ممکنه، ملت را هرچه بیشتر آگاه کنید و از نیرنگهاى گوناگون دستگاه پرده بردارید و اسلام عدالت پرور را به دنیا معرفى کنید.‏‏ 224‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 324