بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
دانشگاه، دانشگاهیان
‏‏اهمیت طبقه تحصیلکرده ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اهمیت طبقه تحصیلکرده ‏

فرهنگ و جامعه / عوامل و موسسات تربیتی و فرهنگی

‏‏اهمیت طبقه تحصیلکرده ‏

‏دانشگاه، دانشگاهیان ‏

‏اهمیت طبقه تحصیلکرده ‏

‏همه مى دانیم که سرنوشت یک کشور و یک ملت و یک نظام، بعد از توده هاى مردم در دست طبقه تحصیلکرده است، و هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این قشر است. کشور ما در دهه هاى اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده است از دست خائنین این قشر بوده است. وابستگى به شرق و غرب توسط غربزدگان و شرقزدگان و به اصطلاح روشنفکران که از دانشگاهها برخاسته اند ولى چارچوب فکریشان در مدارس ابتدایى و متوسطه درست شده است، به فرهنگ، دین و کشورمان صدمه هاى بیشمار زده اند؛ چرا که این افراد براى تکمیل وابستگى به شرق و غرب و اخیراً امریکا هر کارى که توانسته اند به نفع آنان انجام دهند دادند. چون درس خوانده بودند با کوله بار غربزدگى و شرقزدگى چون دزدانى که با چراغ آیند، براى اربابان و کعبه هاى آمالشان گزیده تر کالاها را انتخاب کردند.‏‏ 215‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 312