بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
‏‏اولویت کشاورزى در بازسازى ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اولویت کشاورزى در بازسازى ‏

اقتصاد

‏‏اولویت کشاورزى در بازسازى ‏

‏اولویت کشاورزى در بازسازى ‏

‏توجه به بازسازى مراکز صنعتى نباید کوچکترین خللى بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایى کشاورزى وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسؤولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجراى آن سازند و در امر احیاى اراضى و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هر چه بیشتر از نعمتهاى بیکران الهى تلاش نمایند که مطمئناً خودکفایى در کشاورزى مقدمه اى است براى استقلال و خودکفایى در زمینه هاى دیگر.‏‏ 558‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 600