فهرست اصلاحات و تعابیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست اصلاحات و تعابیر

‏ ‏

فهرست اصطلاحات و تعابیر

‎ ‎

‏آ ‏

‏آخرت 31، 64، 106 ‏

‏آخریت 61  ‏

‏آداب 34، 94، 110، 111، 114  ‏

‏آداب شرعیه 32‏

‏آداب صوریه 10، 11 ‏

‏آداب ظاهره 36‏

‏آدمیت 46‏

‏آسمان اول 71‏

‏آسمان چهارم 71‏

‏آسمان دوم 70‏

‏آسمان سوم 71‏

‏آفاق اجسام 61‏

‏آفتاب حقیقت 62‏

‏آینۀ اشیاء 42‏

‏آیینۀ قلب 98‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏الف ‏

‏اباحۀ مکان 59‏

‏ابر رحمت 44‏

‏ابصار قلوب 38‏

‏ابلیس لعین 88‏

‏ابواب آسمان 71‏

‏احتجاب 35، 61، 62، 78، 88، 100، 106، 113‏

‏احتجاب تام 61‏

‏احدیت 1، 15، 65، 102 ‏

‏احدیت جمع اسما 60، 96، 102‏

‏احدیت غیبیه 65‏

‏احیاء 45‏

‏اخلاد به ارض 55‏

‏اخلاص حقیقی 75‏

‏ادب 96‏

‎ ‎


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 133

‏ادب حضور 24، 26، 77، 114‏

‏ادب رکوع 98‏

‏ادب قرب مطلق 98‏

‏ادراک عقلی 19‏

‏اذن تکوینی 112‏

‏ارادۀ ازلیه 46‏

‏ارادۀ نفس 68‏

‏ارباب احتجاب 100‏

‏ارباب صحو بعدالمحو 35‏

‏ارباب عروج روحانی 1‏

‏ارباب قلوب 35‏

‏ارض تعین 56‏

‏ارض سابع 3‏

‏ارض سفلی 42‏

‏ارض طبیعت 46‏

‏ازل 107‏

‏اسباب حجاب 100‏

‏استار احدیت 1‏

‏استار خلقیه 62‏

‏استعداد قلوب 96‏

‏استغراق 91‏

‏استقلال نفس 48‏

‏استواء نوراحدی 61‏

‏استواء ظهور 61‏

‏اسفل سافلین 47‏

‏اسقاط اضافات 86‏

‏اسما 13، 17، 47، 93، 108‏

‏اسما افعال و صفات و ذات 85‏

‏اسما الله 113‏

‏اسما ذاتیه 92، 93، 104‏

‏اسما ذی ظل و رب 3‏

‏اسما صفات 92، 93، 97، 101 ‏

‏اسما فعلیه 92‏

‏اسم اعظم 22، 66‏

‏اسم الله 84 ـ 86، 89، 92‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏اسم الله اعظم 65، 66، 85، 88 ـ 90‏

‏اسم جامع 22، 85، 91‏

‏اسم جامع اعظم رب 81‏

‏اسم السلام 114‏

‏اسم صفتی و ذاتی 85‏

‏اسم فعل 85‏

‏اسم مطلق 89‏

‏اسمیّت 90‏

‏اشارۀ جلیه 113‏

‏اشارۀ خفیه 113‏

‏اصحاب حجاب اعظم 101‏

‏اصحاب حقیقت 35‏

‏اصحاب سر 35‏

‏اصحاب سلوک 58‏

‏اصحاب صحو بعدالمحو 103‏

‏اصحاب عجب و ریا 52‏

‏اصحاب قلوب 5، 11، 13، 32، 51، 54، 65، 75، 94، 98، 101، 106‏

‏اصحاب کشف و عیان 25‏

‏اصحاب محبت 35‏

‏اصحاب معرفت 34‏

‏اصحاب معرفت و کشف 114‏

‏اصحاب وصول 102‏

‏اصحاب ولایت 35‏

‏اصطفاء 97‏

‏اصطفاء حق 97‏

‏اصطفاء ربوبیت 98‏

‏اظلال 97‏

‏اعجوبۀ الهیه 47‏

‏اعلان حضور 68‏

‏اعلان عجز 67‏

‏اعلام قصور 67‏

‏اعیان 108‏

‏اعیان ثابته ‏‏  ‏‏  ‏‏ عین ثابت ‏

‏اعیان موجوده 92‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 134

‏اغیار 1، 105‏

‏افراط تنصّر 72‏

‏افق احدیت 90‏

‏افق اعلی 62‏

‏افق تعینات 61‏

‏افق شهادت مطلقه 91‏

‏افق عبودیت 102‏

‏افق قدس 89‏

‏افق کثرت و تعین 93‏

‏افق مشیت 94‏

‏افق یوم القیمة 61، 62‏

‏افنا 94‏

‏افناء تعینات 60‏

‏افناء عبد 97‏

‏اقالیم سبعه 60‏

‏اقالیم ظاهره و باطنه 69‏

‏اقصای عرش توجه به طبیعت 47‏

‏اقلیم وجود 4‏

‏الوهیت 89، 97، 108‏

‏الوهیت ذاتیه 67، 92‏

‏الوهیت فعلیه 67‏

‏ام اسما فعلیه 85‏

‏امانت الهیه 8‏

‏امتداد اظلال 61‏

‏امر بین الامرین 73، 83‏

‏ام القری 54، 65 ‏

‏انانیت 1، 12، 38، 54، 75، 79، 84، 88، 89، 95، 98، 106، 109، 113‏

‏انس 64، 104، 106، 107‏

‏انسان صوری 6‏

‏انسان کامل 4، 56، 57، 84، 87، 88، 91، ‏

‏92‏

‏انسان لاهوتی 31‏

‏انقطاع 22، 38‏

‏انقطاع الی الله 89‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏انقطاع عبادت 83‏

‏انوار الهیه 83‏

‏انوار تجلی عظمت 96‏

‏انوار عظمت 11، 94‏

‏انیت 1، 16، 38، 54، 75، 79، 88، 98‏

‏انیت نورانی 1‏

‏اول و آخر 42، 107‏

‏اولیت 61‏

‏اهتزازات سریۀ قلبیه 11‏

‏اهل الله 13، 14، 102، 105‏

‏اهل ایمان 49، 63‏

‏اهل ایمان و فلاح 26‏

‏اهل باطن 35، 38‏

‏اهل بیت عصمت و طهارت 15‏

‏اهل تصوف 13‏

‏اهل تفکر و تدبر 26‏

‏اهل توحید 95‏

‏اهل جذبه و محبت 74‏

‏اهل حب و عشق 63‏

‏اهل حق و حقیقت 101‏

‏اهل خدعه 106‏

‏اهل خصوص 82‏

‏اهل دنیا 30، 31، 36‏

‏اهل سابقۀ حسنی 61‏

‏اهل سر 99‏

‏اهل سلوک 72، 84، 98، 102‏

‏اهل سیر و سلوک الی الله 5‏

‏اهل شرع 15‏

‏اهل شهود و کشف 20‏

‏اهل طهارت باطنیه 36‏

‏اهل طهارت سریه 36‏

‏اهل طهارت ظاهریه 36‏

‏اهل عالم 49‏

‏اهل عبادت 32‏

‏اهل عصیان 45‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 135

‏اهل قلوب 2‏

‏اهل محبت 94‏

‏اهل مراقبه 63‏

‏اهل معارف 58، 85، 86‏

‏اهل معارف الهیه 10، 58‏

‏اهل معرفت 5، 10، 13، 27، 31، 36، 38،      41، 48، 51، 54، 55، 58، 60، 65،      73-75، 78، 79، 82، 85، 86،       101، 102، 106‏

‏اهل معرفت و کشف 49‏

‏اهل معصیت 52‏

‏اهل مناجات 32‏

‏اهل مناجات و سلوک 63‏

‏اهل نیاز 1‏

‏اهل وصول 45‏

‏اهل وفا 76‏

‏اهل ولایت 1، 49، 56، 84‏

‎ ‎

‏ب ‏

‏باب القلب 63‏

‏باب الله 6، 116‏

‏بارقۀ ملکوتیه 101‏

‏باطن 6، 7، 11، 17، 22، 28-29، 30،      36، 38، 42، 44، 45، 47، 50، 53،      54، 58، 63، 65، 68، 75، 85، 90،      94، 98، 104، 107، 117‏

‏باطن ملکوت 13‏

‏باطنیه 52‏

‏بحر غیر متناهی وحدت 102‏

‏براق سیر الی الله 6‏

‏برزخ اول 87‏

‏برزخیت کبری 96‏

‏بروز ملکات 50‏

‏بساط انس 46‏

‏بساطت 13‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏بساطت مطلقه 93‏

‏بساط حاضر 45‏

‏بساط حضور 44‏

‏بساط خدمت 44‏

‏بساط رحمت 46‏

‏بساط عظمت 49‏

‏بساط قرب 41، 45، 47، 59‏

‏بساط مقدس حق 58‏

‏بسط فیض 87‏

‏بسط کمالات 47‏

‏بسط کمال وجود 87‏

‏بسط وجود مطلق 87‏

‏بسم الله 3، 89، 90، 92‏

‏بسمله 88، 92‏

‏بسیط عالم 59‏

‏بصیرت الهیه 20‏

‏بطون 66، 86‏

‏بقاء بعدالفناء 83‏

‏بقای به حق 14‏

‏بلاء الدنیا 112‏

‏بهشت اعمال 64‏

‏بهشت دنیا 47‏

‏بهشت صفات 64‏

‏بهشت لقاء 46‏

‏بیت الله 59، 76‏

‏بیت مظلم 32‏

‏بیت مظلمۀ نفس 5‏

‏بیت المعمور 65‏

‏بیت نفس 20، 54‏

‏بین یدی الله 78‏

‎ ‎

‏پ ‏

‏پردۀ انانیت ‏‏  ‏‏  ‏‏ ‏‏ ‏‏ حجاب انانیت ‏

‏پردۀ ستاریت 53‏

‏پردۀ ستاریت حق 50‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 136

‏پردۀ ستاریت ملکوتیه 49‏

‏پردۀ عیوب 53‏

‏پردۀ ملکوت 49‏

‎ ‎

‏ت ‏

‏تبع مرآتی 86‏

‏تجلی 11، 12، 17، 21، 22، 26، 34،      35، 38، 39، 41، 47، 60، 80،      86، 90، 93، 95، 96، 98، 102-104،      107، 114 ‏

‏تجلیات از باطن به ظاهر 117‏

‏تجلیات اسمایی 11، 22، 23، 35، 57،      103، 117‏

‏تجلیات افعالی 56، 103، 108، 116، 117‏

‏تجلیات باطنیه 12‏

‏تجلیات حبیه 12، 96‏

‏تجلیات حضرت ربوبیت 111‏

‏تجلیات ذاتیه و فعلیه 108‏

‏تجلیات صفاتیه 11، 35، 85، 103‏

‏تجلیات فرقی 23‏

‏تجلیات لطفیه 96، 102‏

‏تجلی به توحید افعالی 60‏

‏تجلی به عظمت 96‏

‏تجلی به کثرت 104‏

‏تجلی تقییدی 42، 79‏

‏تجلی ذاتی 11، 23، 26، 41، 45، 79،      85، 90، 103، 108، 117‏

‏تجلی ذاتی غیبی 11‏

‏تجلی ظهوری 57‏

‏تجلی غیبی 11، 57، 93‏

‏تجلی فعلی 21، 22، 26، 56، 85‏

‏تجلی فیض اطلاقی 41‏

‏تجلیه 55‏

‏تهلیل 68‏

‏تخلیه 55‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏تخلیۀ تامه 54‏

‏تخلیۀ جوف 54‏

‏تدبیر تبعی استجراری 11‏

‏تدثار 72‏

‏تدلی 73، 84، 94‏

‏تذکر 22، 23، 29، 84، 108، 111‏

‏ترجمان تجلیات اسماییه 81‏

‏ترکیبات قدسیه 16‏

‏تسبیح 71، 77، 95، 96، 104، 107‏

‏تسلیم حقیقی بین یدی الله 78‏

‏تسلیم صرف 69‏

‏تسمیۀ حقیقیه 89‏

‏تصرفات الهیه 60‏

‏تصرف جنود رحمانی 60‏

‏تصرف شیطان 12، 59، 60، 113‏

‏تصرف مطلق 60‏

‏تصرف نفس 60‏

‏تصفیه 16، 18‏

‏تصفیۀ عمل 75‏

‏تصفیۀ کامله 54‏

‏تصوف 39‏

‏تطهیر ظاهر 34، 36‏

‏تطهیر قلوب 36، 37‏

‏تعلقات انیت و انانیت 1‏

‏تعلقات قلبیه 1‏

‏تعین 21، 35، 41، 56، 85، 86‏

‏تعینات اسما صفات 116‏

‏تعینات اسمایی و افعالی 56‏

‏تعینات اسمایی و صفاتی 56‏

‏تعینات نور ولایت 114‏

‏تعین اسم اعظم 56‏

‏تعین اقصای قلبی غیبی 57‏

‏تعین صعیدی 42‏

‏تفرید 55‏

‏تفریط تهوّد 72‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 137

‏تفکرات قلب 30‏

‏تقوای باطن 38‏

‏تقوم به قیومیت 94‏

‏تکبیر 68‏

‏تکبیرات اختتامیه 116‏

‏تکبیرات افتتاحیه 20، 80، 94، 116‏

‏تکبیرات اولیه 67‏

‏تکبیرات ثلاثه اختتامیه 116‏

‏تکبیر سجود 94‏

‏تکبیرة الاحرام 77، 79‏

‏تلوین 22، 35، 98‏

‏تمامیت رکوع 103‏

‏تمثال ملکوتی اخروی 25‏

‏تمکین 22، 35، 102، 104، 107 ‏

‏تنزل 42، 47‏

‏تنزیه 17، 32، 36، 55، 77، 95، 107‏

‏تنظیف باطن 36‏

‏تنظیف بدن 54‏

‏توحید 55‏

‏توحیدات ثلاثه 85‏

‏توحید افعال 84‏

‏توحید تام 101‏

‏توحید ذاتی 84، 85‏

‏توحید صفات 84، 95‏

‏توحید فعلی 73‏

‎ ‎

‏ث ‏

‏ثقلین 16‏

‏ثنای اسما و صفات 17‏

‏ثنای تجلیات 17‏

‏ثنای ذاتی، صفاتی، تقدیسی، تحمیدی 17‏

‎ ‎

‏ج ‏

‏جذبه 46، 117‏

‏جذبۀ احدی 86‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏جذبۀ الهیه 46‏

‏جذبۀ روحی 11‏

‏جذبۀ قهریه مالکیه 91‏

‏جذوه 11، 117‏

‏جلال کبریاء 88‏

‏جلوۀ اسم الله الجامع 20‏

‏جلوۀ ذات 116‏

‏جلوۀ فعلی معبود 21‏

‏جمال جمیل حق 31‏

‏جمال جمیل علی الاطلاق 114‏

‏جمال صمدیت 12‏

‏جمال محبوب 11، 74، 113‏

‏جنابت پدر اول 47‏

‏جنابت عظمی 47‏

‏جنات اسمایی 28‏

‏جنبۀ یلی الخلقی 16، 109‏

‏جنود الهی 4، 57، 60، 64، 69‏

‏جنود شیطانی 60‏

‏جنود ظاهره و باطنه 111‏

‏جنود متفرقه 69‏

‏جنود ملکی و ملکوتی 68‏

‏جنود نفس 64‏

‏جوهر 86، 89‏

‏جوهرۀ عبودیت 97‏

‏جهات اربع ملک و ملکوت 1‏

‏جهات باطلۀ مظلمۀ اشیاء 109‏

‏جهات صوریه 45‏

‏جهات متشتته 65‏

‏جهات مختلفه 69‏

‏جهات نوریۀ ربیه 109‏

‏جهات یمنای اشیاء 109‏

‎ ‎

‏ح ‏

‏حالات خلقیه و روحیه 28‏

‏حالات داخلیه و خارجیه 28‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 138

‏حالات قلبیه 110‏

‏حالات نفسانیه 40‏

‏حال استهلاک 93‏

‏حالت تمکین و طمأنینه 102‏

‏حال تحقیق 107‏

‏حالت صحو 114‏

‏حال جذبه 46‏

‏حال حرمان 106‏

‏حال غیبت از خلق 114‏

‏حب 39، 57، 74‏

‏حب به خود 5‏

‏حبل متصل بین خالق و مخلوق 55‏

‏حجاب 47، 57، 76، 79، 81، 91، 101، 102، 106، 113، 116‏

‏حجاب اسما و صفات 82‏

‏حجاب اعظم 101‏

‏حجاب انانیت 5، 88، 90‏

‏حجاب انسانیت 4‏

‏حجاب تجلی ذات 116‏

‏حجاب تعین 40، 61‏

‏حجاب جمال محبوب 112، 116‏

‏حجاب حامدیت 90‏

‏حجاب حق 102‏

‏حجاب خودی 82‏

‏حجاب ظلمانی 5، 47، 106‏

‏حجاب غلیظ 76‏

‏حجاب قلبی 79‏

‏حجاب کثرت 14، 88، 92، 113‏

‏حجابهای انانیت ظلمانی و انیت نورانی 1‏

‏حجب الفاظ و عبارات 44‏

‏حجب خلقیه 35‏

‏حجب سبعه 20، 79‏

‏حجب ظلمانیۀ دنیا 113‏

‏حجب نور 38، 84،99‏

‏حجب نورانیۀ آخرت 113‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏حجت شرعیه 38‏

‏حدث اکبر 47‏

‏حدود 42‏

‏حدود الهیه 59‏

‏حدود شرک 78‏

‏حدود ظاهریه 10‏

‏حد وسط 88، 92‏

‏حدیث نفس 32‏

‏حرکات شوقیه 11‏

‏حرکت الی الله 54‏

‏حرم کبریاء 77‏

‏حریم کبریاء 81‏

‏حضرات اسما ذاتیه یا اسما صفاتیه یا اسما      فعلیه 92، 107‏

‏حضرات اسما محیطه و شامله وذاتیه و صفتیه      94‏

‏حضرات اسما و صفات 95، 116‏

‏حضرات اعیان 92، 116‏

‏حضرات خمس 12، 66‏

‏حضرات علمیه 99‏

‏حضرت احدیت 102، 107‏

‏حضرت باری 32‏

‏حضرت تعین اول 87‏

‏حضرت توحید تام 101‏

‏حضرت جمع و احدیت 66‏

‏حضرت حق 98‏

‏حضرت ربوبیت 88‏

‏حضرت رحموت 47‏

‏حضرت عظمت 95‏

‏حضرت علمیه 47، 102‏

‏حضرت غیب 79، 96‏

‏حضرت فیض الله اقدس 97‏

‏حضرت کثرت 102‏

‏حضرت لاهوت 47‏

‏حضرت مثال 47‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 139

‏حضرت مجذوب حقیقی 12‏

‏حضرت ملکوت 64‏

‏حضرت واحدیت 93، 96‏

‏حضور 21، 22، 24، 26، 32، 49، 54، 62، 63، 68‏

‏حضور عینی 20‏

‏حضور قلب 5، 8، 15ـ18، 21-23، 24، 26، 29، 30، 64‏

‏حضور قلب در معبود 8، 21، 23‏

‏حضور مطلق 86‏

‏حظ ربوبیت 113‏

‏حظ قلوب 52‏

‏حق 32، 64، 90‏

‏حقیقت 82، 112‏

‏حکومت وهم 19‏

‏حلاوت انس 106‏

‏حلاوت محضر 77‏

‏حمد 56، 81، 90‏

‏حمد مطلق 87‏

‏حور و قصور 64‏

‏حول و قوه 48، 51، 53، 98‏

‏حیات ایمان 45‏

‏حیات عالم آخرت 64‏

‏حیات فکر 45‏

‏حیات قلبی 36‏

‏حیات القلوب 43‏

‏حیال الله 65‏

‏حیال بیت المعمور 65‏

‏حیرت 96‏

‏حیطۀ قیومیه 61‏

‎ ‎

‏خ ‏

‏خشیت 9، 67‏

‏خضر طریق سلوک 69، 98، 99‏

‏خضوع 67، 97‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏خضوع کامل 56‏

‏خطاب حضوری 82‏

‏خطای غریزی 61‏

‏خطیئه 46-48، 61‏

‏خلاصۀ کائنات 57‏

‏خلص اصفیا 18‏

‏خلص اهل معرفت 107‏

‏خلعت ایمان 20‏

‏خلعت خلیل 54‏

‏خلق 102، 114، 115‏

‏خلوت 22، 33‏

‏خلوت با حق 105‏

‏خلوت حقیقی 105‏

‏خلود 46‏

‏خلوص 16‏

‏خلوص قلب 82‏

‏خلوص مطلق 75‏

‏خواطر 31، 35‏

‏خواطر شیطانیه 24‏

‏خودی 1، 12، 38، 89‏

‏خوف 9، 53، 67، 72، 77‏

‎ ‎

‏چ ‏

‏چار تکبیر 1‏

‏چشم بصیرت 1‏

‏چشم ملکوتی 20‏

‎ ‎

‏د ‏

‏دارتحقق 73، 84، 85، 87، 93‏

‏دارالسلام 113‏

‏دایرۀ کمال انسانی 107‏

‏دایرۀ وجود 4، 62‏

‏درخت آرزوی دنیا 30‏

‏درگاه مقدس 23‏

‏دریای رحمت حق 53‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 140

‏دست غیب الهی 32‏

‏دست کریمانه 117‏

‏دست ولایت 76‏

‏دوام حضور 49‏

‏دوست 38، 79‏

‏دو قوس وجود 4‏

‎ ‎

‏ذ‏

‏ذات 13، 17، 60، 93‏

‏ذات مستغنی 82‏

‏ذات مفتقر 82‏

‏ذات مقدس 17، 22، 52، 56، 67، 76، 88، 91، 108‏

‏ذات من حیث هو 93، 94‏

‏ذوالجلال 77‏

‎ ‎

‏ر‏

‏رافع حجاب 76‏

‏رب الصعید 42‏

‏رب الماء 42‏

‏رب الملائکة و الروح 70‏

‏ربوبیت 17، 86، 89، 90، 97، 107، 110‏

‏رجاء 72‏

‏رجس باطنی 54‏

‏رجس ظاهری 54‏

‏رجم 81‏

‏رجوع به کثرت 108‏

‏رجیم 81‏

‏رحمانیت 82، 86، 87، 91‏

‏رحمانی و رحیمی مشیت 4‏

‏رحمت 26، 52، 59، 82، 109‏

‏رحمت اطلاقی 41‏

‏رحمت شامله 98‏

‏رحمت غفاریت 44‏

‏رحیمیت 82، 86، 87، 91‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏رسوم خلقیه 60‏

‏رضا 49، 60‏

‏رفرف عروج 5‏

‏رفرف وصول 11‏

‏رفض انانیت 106‏

‏رفض تعینات 86‏

‏رفض تعینات اسمایی و صفاتی 93‏

‏رفض غبار انیت 89‏

‏رفض غبار کثرت اسما و صفات و تعینات 93‏

‏رفع حجاب 79، 81، 89، 117‏

‏رفع حجب سبعه 116‏

‏رفع و رفض 94، 95‏

‏رفع ید 76‏

‏رفیق 68، 111‏

‏رفیق ایمانی 47‏

‏رکون به دنیا 52‏

‏رمی جمرات 81‏

‏روح 28، 56، 75، 104‏

‏روحانیت 64‏

‏روحانیت رسول الله (ص) 69‏

‏روح غیبی 16‏

‏روح مجرد امری 15 ‏

‏روح منفوخ 16‏

‏رؤیت اسمیّت 90‏

‏رؤیت انانیت 48‏

‏رؤیت انوار عظمت 11‏

‏رؤیت انیت 48‏

‏رؤیت حق 42‏

‏رؤیت حول و قوه 48، 60‏

‏رؤیت ذات مقدس 42‏

‏رؤیت کثرت 44‏

‏رؤیت کون 76‏

‏رؤیت مظهریت احدیة الجمع 35‏

‏رؤیت مقامات 35‏

‏رؤیت وحدت 42‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 141

‏ریاضات علمیه و عملیه 20‏

‏ریاضات نفسانیه 46‏

‏ریاضت 20، 22، 30، 37‏

‎ ‎

‏ز‏

‏زبان فطرت 87‏

‏زبان قلب 29‏

‏زبان قلم 104‏

‏زخارف دنیا 5، 30‏

‏زهد 27، 37‏

‎ ‎

‏س ‏

‏ساجدین 104، 106‏

‏ساحت قدس 89 ‏

‏ساق عرش 47‏

‏سالک 6، 11-13، 21، 22، 34، 35، 38،      41، 49، 52، 53، 68، 81، 83، 84،      90، 91، 93، 97، 99، 102، 108،      116‏

‏سالک الی الله  ‏‏  ‏‏  ‏‏  سالک ‏

‏سالکان  ‏‏  ‏‏  ‏‏  سالک ‏

‏سالک سبیل آخرت 50‏

‏سالک سبیل عوارف غیبیه 44‏

‏سبحات جلال 20، 28‏

‏سبحات جمال 20، 28، 64‏

‏سبع تکبیرات 80‏

‏سبع حجب  ‏‏  ‏‏  ‏‏  حجب سبع ‏

‏سبّوح 56‏

‏سبّوحیت 13‏

‏ستار 53‏

‏ستار جمیع عورات 49‏

‏ستار عیوب 53‏

‏ستاریت 49، 53‏

‏ستاریت افعالیه، اسماییه ذاتیه 50‏

‏سترخوف و رهبت 53‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏ستر ذنوب 52‏

‏ستر الرهبة 50‏

‏ستر الطاعة 50‏

‏ستر عورات باطنه 52‏

‏ستر غفاریت و ستاریت 53‏

‏ستر مقابح قلوب 50‏

‏سرّ 6، 11، 14، 17، 18، 22، 28، 34، 36، 42، 44، 45، 55، 61، 64، 65، 68، 73، 76، 77، 79، 84، 86، 100، 104، 108، 110، 111، 113، 114، 116 ‏

‏سرایت باطن به ظاهر 112‏

‏سرائر 97‏

‏سرائر غیبیه 91‏

‏سرائر قلب 99‏

‏سرّ مستسرّ 55، 65‏

‏سرّ مقنّع به سرّ 55 ‏

‏سرور 95، 104، 108، 111، 114‏

‏سریان عبودیت 110‏

‏سفر الی الله و فی الله و من الله 114‏

‏سفر رابع من الخلق الی الخلق 114‏

‏سفر روحانی 79، 108، 113‏

‏سفر معراجی 109‏

‏سفر معنوی 5، 6، 55‏

‏سَفَل ماده 91‏

‏سلامت قلب 113‏

‏سلسلۀ وجود 86، 91‏

‏سلطان ربوبیت 101‏

‏سلطان کبریا 98‏

‏سلطنت شیطان 106‏

‏سلوک 5، 6، 10-12، 20، 65، 68، 79، 86، 94، 97، 98، 102، 116‏

‏سلوک الهی  ‏‏  ‏‏  ‏‏  سلوک ‏

‏سلوک الی الله  ‏‏  ‏‏  ‏‏  سلوک ‏

‏سلوک الی جناب الله  ‏‏  ‏‏  ‏‏ ‏‏ ‏‏ سلوک ‏

‎ ‎


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 142

‏سلوک روحانی 2،69‏

‏سلوک عبودیت 98‏

‏سماء الدنیا 70‏

‏سماء رابعه 65‏

‏سماء رحمت غفاریت 44‏

‏سماء مشیت 44‏

‏سماء واحدیت 44‏

‏سماء هویت 44‏

‏سمات الله 90‏

‏سمات عبودیت 101‏

‏سنت الله 46‏

‏سنة نبیه 112‏

‏سنن 110‏

‏سیر الی الاسم الجامع 88‏

‏سیر الی الله ‏‏ ‏‏ ‏‏  ‏‏  ‏‏ ‏‏ ‏‏ سلوک ‏

‏سیر علمی و عملی 19‏

‏سیر کمالی 46‏

‎ ‎

‏ش ‏

‏شب قدر محمدی 62‏

‏شجرۀ طبیعت 46، 61‏

‏شجرۀ مبارکه 65، 88‏

‏شجرۀ ملعونۀ خبائث 54‏

‏شرک 27، 37، 75، 78، 106‏

‏شرک اعظم 75‏

‏شرک جلی و خفی 75‏

‏شطر عالم غیب 64‏

‏شفیع مطلق 67‏

‏شفیق عرفانی 48‏

‏شمس احدیت 61‏

‏شمس حقیقت 4، 60، 61‏

‏شمس حقیقی 79‏

‏شمس مالکیت 61‏

‏شواغل خارجیه 30، 32‏

‏شواغل داخلیه 30‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏شواغل قلبیه 30، 32‏

‏شواغل کثرت 59‏

‏شوب رؤیت عبودیت 76‏

‏شهادت 11، 12، 42، 67، 71، 89، 103، 108‏

‏شهادت مضافه 4‏

‏شهادت مطلقه 4‏

‏شهود 22، 65، 66، 103، 117‏

‏شهود تجلیات 117 ‏

‏شهود حظ ربوبیت 113‏

‏شهود کثرت اسمایی 99‏

‏شئون کثرت 49‏

‎ ‎

‏ص ‏

‏صاحب 6‏

‏صبح ازل 86‏

‏صبر 72، 113‏

‏صحو 47، 86، 96، 99، 102‏

‏صحو بعد المحو 14، 35، 83، 86، 88، 92، 102، 103‏

‏صحو تام 96‏

‏صدر 13‏

‏صدق 45، 50، 52، 57، 59، 81‏

‏صدق سرّ 109‏

‏صدق لسان 109‏

‏صدیقون  ‏‏  ‏‏  ‏‏  صدیقین ‏

‎ ‎

‏صدیقین 58، 92‏

‏صراط 62‏

‏صراط رب الانسان 91‏

‏صراط مستقیم 19، 69، 84، 91، 92، 108‏

‏صراط مستقیم انسانیت 1، 40، 88‏

‏صعق 39، 96، 102، 104‏

‏صعود 6‏

‏صفا 45، 76، 109، 113‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 143

‏صفات 13، 17، 47، 60، 82، 84، 93،      99، 101‏

‏صفات خاصه ربوبیت 86‏

‏صفای باطن 82‏

‏صفت حامدیت 90‏

‏صفرالید 95‏

‏صفوت 43، 100‏

‏صلوة 36، 47، 60، 61، 65، 69، 75، 95، 103، 108‏

‏صمد 93‏

‏صمدیت 13‏

‏صور  ‏‏  ‏‏  ‏‏  صورت ‏

‏صورت 2، 6، 9، 11، 13، 15، 16، 19،      22، 25، 26، 28، 34، 37، 40، 49،      64، 75، 90‏

‏صورت نوعیه 15‏

‏صوفی 38‏

‏صوفیه 38، 83‏

‎ ‎

‏ض ‏

‏ ضالین 88‏

‎ ‎

‏ط ‏

‏طاعت 52، 57، 110‏

‏طاعت حق 53‏

‏طائر قلب 30‏

‏طائرهای قدسی 9‏

‏طرح نشئتین 82‏

‏طلوع آفتاب یوم القیمة 86‏

‏طمأنینه 96، 102، 107‏

‏طهور 41، 43، 45‏

‏طهور اهل وصول 45‏

‏طهور مطلق 44‏

‏طهور معنوی 37‏

‏طهوریت 45‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏طهورین 42‏

‎ ‎

‏ظ‏

‏ظاهریت 61‏

‏ظلّ 3، 90، 91‏

‏ظلال کبریاء 97‏

‏ظلّ رحمن 3‏

‏ظل رحیم 3‏

‏ظلمات انانیت 113‏

‏ظلمات قبر 61‏

‏ظلمانیت 16‏

‏ظلمت 30، 61، 101‏

‏ظلمت دیجور 61‏

‏ظلمت طبیعت 61‏

‏ظلمة المعاصی 112‏

‏ظهور آثار باطن به ظاهر 11‏

‏ظهور اسما 113‏

‏ظهور به رحمانیت 4‏

‏ظهور به رحیمیت 4‏

‏ظهور ثنا 13‏

‏ظهور حق 57‏

‏ظهور رحیمیت 87‏

‏ظهور سرایر 50‏

‏ظهور طبیعت 87‏

‏ظهور کثرة الاسماء و الصفات 66‏

‏ظهور مشیت مطلقه 4‏

‏ظهور ملکوتی ایجادی 47‏

‎ ‎

‏ع ‏

‏عاشق مجذوب 11‏

‏عالم آخرت 64‏

‏عالم تحقق 89‏

‏عالم طبیعت  ‏‏  ‏‏  ‏‏  عالم ملک ‏

‏عالم مثال 87‏

‏عالم ملک 11، 31، 86، 106‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 144

‏عالم هیولی و طبیعت 85‏

‏عالمین 90، 92‏

‏عبادت 5-7، 15-19، 21، 27، 28،      31-33، 57، 60، 63، 64، 74-77،      82، 83، 102، 110 ‏

‏عبدالله حقیقی 89‏

‏عبد سالک 90‏

‏عبودیت 52، 89، 90، 94، 99، 102،      110ـ112‏

‏عبودیت مطلقه 89‏

‏عجب 50، 52، 75‏

‏عجز 2، 68، 78‏

‏عدل 57، 59، 72‏

‏عذاب الآخرة 112‏

‏عذاب الیم 113‏

‏عذاب محبین 113‏

‏عرش 61، 70، 95‏

‏عرش تحقق 56‏

‏عرش ذات 95‏

‏عرش واحدیت 95‏

‏عرش وحدانیت 95‏

‏عزّ قدس 89‏

‏عقل 103، 112‏

‏عقول مهیمۀ قادسه 85‏

‏علامة الله 89‏

‏عنایت 46، 53، 88، 98، 106، 109‏

‏عوارف غیبیه 44‏

‏عوالم غیبیه 64، 92‏

‏عوالم غیبیۀ عقلیه 86‏

‏عوالم مادیه 92‏

‏عوالم مجرده 92‏

‏عورات باطن 50، 51‏

‏عون الهی 98‏

‏عهد معهود 64‏

‏عین ثابت 90-92، 99‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏عین حضور 22‏

‎ ‎

‏غ‏

‏غاصب بیت الله 59‏

‏غافل 8، 22، 24، 52، 104، 105‏

‏غایة القصوی 5، 10، 38، 85‏

‏غبار عبودیت 102‏

‏غبار کثرت 84‏

‏غشوه 11، 95، 96، 102-104‏

‏غضب 78‏

‏غفاریت 53‏

‏غیب 11، 42، 67، 93، 103‏

‏غیبت 53‏

‏غیبت مطلقه 114‏

‏غیب الذات 65‏

‏غیب مشیت 4‏

‏غیب مضاف 4‏

‏غیب مطلق 4، 93‏

‏غیب هویت 91، 93، 102‏

‎ ‎

‏ف ‏

‏فانی 5، 22، 83، 89، 93، 102‏

‏فانی مطلق 78‏

‏فانین در حضرت احدیت 102‏

‏فتح ابواب 76، 81، 116‏

‏فتح ابواب عبادت 64‏

‏فتح اقالیم سبعه 60‏

‏فتح تمام تصرفات الهیه 60‏

‏فتح قریب 60‏

‏فتح کعبۀ قلب 60‏

‏فتح مبین 60‏

‏فتح مطلق 60‏

‏فتوحات ثلاثه 60‏

‏فتور 59، 101‏

‏فرض الله 62‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 145

‏فرض النبی 62‏

‏فضول مدینۀ فاضله 54‏

‏فضیلت 16، 90‏

‏فطرت 68، 87، 91‏

‏فطرة الله 56، 68، 91‏

‏فطرت الهیه 21‏

‏فطرت عشقیۀ سائقه 91‏

‏فطرتهای الهیه ‏‏  ‏‏  ‏‏ ‏‏ ‏‏ فطرة الله ‏

‏فقر 89‏

‏فقراء الی الله 48‏

‏فلاح 53، 68‏

‏فنا 13، 82، 84، 88، 92، 94، 97‏

‏فناء الله 5 ‏

‏فنای از فنا 14‏

‏فنای اسمایی 98‏

‏فنای به فناء الله 54‏

‏فنای تامه 102‏

‏فنای دار تحقق 87‏

‏فنای در جناب ربوبیت 74‏

‏فنای ذاتی 14، 38‏

‏فنای ربوبیت 102‏

‏فنای صفاتی 99‏

‏فنای عالم 73‏

‏فنای کلی 11، 84‏

‏فنای کلی مطلق 85‏

‏فنای محض 116‏

‏فنای مطلق 45، 83، 101‏

‏فیض اشراقی 21‏

‏فیض اطلاقی 41‏

‏فیض اقدس 88، 91، 93، 96، 102، 103، 107‏

‏فیض مقدس 21‏

‏فیض مقدس اطلاقی 56‏

‏فیوضات 47‏

‎ ‎

‎ ‎

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏ق‏

‏قاب قوسین 4، 11، 80، 102‏

‏قبض 87‏

‏قبضۀ مالکیت 87‏

‏قبلۀ حقیقی 79‏

‏قبلۀ ظهور 65‏

‏قبۀ محضر ربوبیت 56‏

‏قبۀ معبد موجودات 56‏

‏قدر 103، 112، 114‏

‏قدرت 73، 109، 112‏

‏قدم انیت و انانیت 98‏

‏قدم برهان و علم (عقلی فکری، فکری و عقلی، فکر و عقل، فکر و برهان، علمی و نظری) 19، 21، 101، 114‏

‏قدم سلوک 90‏

‏قدم عبودیت 89، 90، 102‏

‏قدم عشق و محبت 93‏

‏قدم معرفت 6، 91‏

‏قدم نفس و انانیت 109‏

‏قدم وهم 19‏

‏قدم همت 98‏

‏قدوس 56، 70‏

‏قدوسیت 13‏

‏قذارات 35، 36، 54‏

‏قرآن الفجر 62‏

‏قرب 44، 78، 96، 104‏

‏قرب فرائض 45، 81‏

‏قرب مطلق 98‏

‏قرب معنوی 12‏

‏قرب نوافل 44، 60، 81، 90‏

‏قرة العین اولیا 106‏

‏قسوت قلب 50، 52‏

‏قصر الوهیت 77‏

‏قصور ذاتی 106‏

‏قلب 11، 13، 15، 17، 19، 22، 23،‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 146

‏     ‏‏25، 27، 28، 30، 33، 36-39، 42،      45-47، 49، 50، 52، 56، 59،      63-65، 68، 69، 73، 75، 81، 85،      86، 95، 96، 98، 101، 106، 111،       113،117‏

‏قوای داخلیه 46‏

‏قوای ظاهره و باطنه 114‏

‏قوای ملکوتیه 57، 69، 108‏

‏قوای ملکیه 67، 91‏

‏قوس صعودی 46، 57‏

‏قوس عبودیت 94‏

‏قوس نزولی 57، 62‏

‏قیام بین یدی الله 73‏

‏قیامت 62‏

‏قیامت صغری 14‏

‏قیامت کبری 13، 86‏

‏قیوم 41، 86‏

‏قیومیت 94‏

‏قیومیت حق  ‏‏  ‏‏  ‏‏ قیومیت  ‏

‎ ‎

‏ک ‏

‏کأس رحمت 57، 59‏

‏کبریا 77، 96-98‏

‏کتاب الهی 81‏

‏کتاب فطرت 21‏

‏کثافات خلقیه 37‏

‏کثرات اسماییه 93، 99، 107‏

‏کثرات غیب و شهادت 114‏

‏کثرت 14، 16، 42، 59، 84، 88، 92،      93، 99، 101، 102، 104، 108،      112، 116‏

‏کثرت اسما و صفات 101‏

‏کثرت صفتی 84‏

‏کثرت کمالی 93‏

‏کثرت مظاهر و تعینات 85‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏کثرت واحدیت 107‏

‏کدورت 15، 30، 36، 40‏

‏کدورات معنویه 44‏

‏کرامت 57، 59، 106‏

‏کسوۀ اصفیاء 97‏

‏کسوۀ تقیید 42‏

‏کسوۀ عبودیت 83 ‏

‏کسوۀ غیر 42‏

‏کسوۀ کثرت 42، 102‏

‏کشف 12، 17، 53، 64، 103‏

‏کشف تام 111‏

‏کشف تام محمدی 9‏

‏کشف سبحات جلال و جمال 20، 28، 116‏

‏کفر اکبر 62‏

‏کمال 6، 9، 13-15، 17، 36، 45، 52، 68، 77، 81، 86، 90، 91، 96‏

‏کون جامع 4، 57‏

‎ ‎

‏ل ‏

‏لاهوت 4، 90‏

‏لباس 36، 49، 52، 84، 88‏

‏لسان الله 81، 83، 95، 96، 99‏

‏لسان انانیت 84‏

‏لسان حق  ‏‏  ‏‏  ‏‏  لسان الله ‏

‏لسان حمد 86‏

‏لسان ذات 86، 107‏

‏لسان عبد 81، 95‏

‏لسان عرفا 4‏

‏لسان فصیح شیطان 84‏

‏لسان قرآن 15‏

‏لطائف الهیه 20‏

‏لطیفۀ سابعه 77‏

‏لوح قلب 19‏

‏لیلة القدر 4، 62‏

‎ ‎


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 147

‏م ‏

‏ماسوی  ‏‏  ‏‏  ‏‏  ماسوی الله ‏

‏ماسوی الله 8، 42، 48‏

‏مالک الملوک 58، 63‏

‏مالک یوم الدین 82، 86، 87‏

‏ماهیت 93‏

‏مأموم مقام رسالت و ولایت 69‏

‏مبدأ یوم القیامه 62‏

‏متصوفه  ‏‏  ‏‏  ‏‏  صوفیه ‏

‏مجذوب 10، 12، 35، 91‏

‏مجلس انس 24، 49، 54، 59، 64، 86،      89‏

‏مجلس قرب دوست 54‏

‏مجنب 47‏

‏محبت 38، 91‏

‏محبوب 2، 11، 64، 91، 106، 112، 117‏

‏محبین 10‏

‏محترقین 57‏

‏محجوب 7، 23، 28، 59، 77، 90، 91،      102، 103، 106‏

‏مُحدِث 47‏

‏محرم 49‏

‏محضر 28، 49، 56، 58، 73، 77، 78،      116‏

‏محضر انس 54‏

‏محضر حق 21، 78‏

‏محضر ذوالجلال 77 ‏

‏محضر ربوبی 69‏

‏محضر ربوبیت 21، 22، 24، 26، 37، 52،      56، 106 ‏

‏محضر عالِم به سر و خفیات 77‏

‏محضر قدس 64، 106‏

‏محضر قرب 76‏

‏محضر مقدس 21، 49‏

‏محضر مقدس ملک الملوک 58، 73‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏محضر ولایت 114‏

‏محفل انس  ‏‏  ‏‏  ‏‏  مجلس انس ‏

‏محفل انس ارباب عروج روحانی 1‏

‏محفل انس قاب قوسین 11‏

‏محفل قدس  ‏‏  ‏‏  ‏‏  محضر قدس ‏

‏محمودیت 90‏

‏محو 46، 86، 88، 96‏

‏محو کلی 102‏

‏محو مطلق 102‏

‏مدارج و معارج 2‏

‏مدینۀ عظمی 54‏

‏مدینۀ فاضله 54‏

‏مذهب احبه 72‏

‏مرآت 41، 66، 79، 83، 86، 107، 108،      113، 117‏

‏مراحل ذاتیه، صفتیه و فعلیه 112‏

‏مراقبت 58، 64، 69‏

‏مرائی 66‏

‏مرائی خلقیه 112‏

‏مربوب 3، 22‏

‏مرتبۀ ادراک عقلی 20‏

‏مرتبۀ استوائیه 62‏

‏مرتبۀ اصحاب حجاب اعظم 101‏

‏مرتبۀ اطمینان و عرفان 22‏

‏مرتبۀ ایمان و اطمینان 20، 22‏

‏مرتبۀ ایمان و تقوی 20‏

‏مرتبۀ باطن 6‏

‏مرتبۀ شهود و عیان 20، 22‏

‏مرتبۀ ظاهر به باطن 6‏

‏مرتبۀ کشف و شهود  ‏‏  ‏‏  ‏‏ مرتبۀ شهود و عیان ‏

‏مرتبۀ لطیفۀ اخوفیه 65‏

‏مرتبۀ مغضوب علیهم 88‏

‏مرتبۀ وسطیت 65‏

‏مرقات تحقق 90‏

‏مرقات رسالت 89‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 148

‏مرقات نماز 6 ‏

‏مرکب سلوک 6‏

‏مرکب عصبیت و انانیت 5‏

‏مرکز بسط ارض 65‏

‏مستظل 90‏

‏مستغرق 11، 53، 89، 114‏

‏مسجد ربوبیت 57-59 ‏

‏مشهد شهادت 31‏

‏مشیت 34، 109‏

‏مشیت حق 112‏

‏مشیت رحیمیه 87‏

‏مشیت مطلقه 4، 86‏

‏مطلق کثرات غیب و شهادت 114‏

‏مظاهر خلقیه 84، 113‏

‏مظهر 22، 57، 61، 83، 86، 89، 113‏

‏مظهریت 23، 61، 113‏

‏معابد خضوع 57‏

‏معارج عارفین 55‏

‏معبد حق 57، 60‏

‏معجون الهی 55‏

‏معراج 2، 5، 6، 10، 13، 14، 20، 29،      41، 54، 61، 68، 69، 87، 90،      108، 111، 117‏

‏معرفت 40، 41، 52، 78، 81، 110، 111‏

‏معشوق کائنات 91‏

‏مغصوب 60، 88، 113‏

‏مفتاح کنزالله 90‏

‏مقابح اخلاقی 49‏

‏مقابح اعمالی 49‏

‏مقابح بدن 49‏

‏مقابح خلق 49‏

‏مقابح سرّ 49‏

‏مقابح سرّ سرّ 49‏

‏مقابح ظاهریۀ بدنیه 49‏

‏مقابح قلوب 49 ‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏مقابح نفوس 49‏

‏مقادم وجود 41‏

‏مقامات 3، 5، 6، 17، 18، 35، 71، 73،      78، 80، 92-94، 99 ‏

‏مقام آخرت و غیب 3‏

‏مقام احدیت 12، 107‏

‏مقام احدیت جمع 4، 13‏

‏مقام احدیت جمع اسما 4‏

‏مقام احدیت جمعیه و جمعیت احدیه 13‏

‏مقام اسم 90‏

‏مقام اسما ذاتیه 93‏

‏مقام اسما کمالی 93‏

‏مقام اسما و صفات 97‏

‏مقام اسم اعظم 93‏

‏مقام اسم الله 88‏

‏مقام اسم الله الجامع 84، 87، 90‏

‏مقام اسم الله اعظم 66‏

‏مقام اسمیّت 89، 113‏

‏مقام اصحاب تحقق 101‏

‏مقام الله 92‏

‏مقام الوهیت 90‏

‏مقام الوهیت ذاتیه 90‏

‏مقام انس 99‏

‏مقام انسانیت 72‏

‏مقام «او ادنی» 94‏

‏مقام اهل سلوک 102‏

‏مقام اهل شهود 101‏

‏مقام ایمان 101‏

‏مقام برزخ 4‏

‏مقام برزخیت 88‏

‏مقام برزخیت کبری 4، 92‏

‏مقام تجلی 93‏

‏مقام تجلیات اسمایی 22‏

‏مقام تجلیات افعالیه 81‏

‏مقام تجلی فعلی 66‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 149

‏مقام تحقق 107‏

‏مقام تحقق به صحو بعد المحو 112‏

‏مقام تخلع به خلعت نبوت 98‏

‏مقام تدلی 94‏

‏مقام تذلل 73‏

‏مقام ترجمان تجلیات فعلی 81‏

‏مقام تعینات مظاهر 4‏

‏مقام تمکین 96‏

‏مقام توحید اسما 94‏

‏مقام توحید افعال 85، 94‏

‏مقام توحید ذاتی 84‏

‏مقام توحید صفات 84‏

‏مقام توحید فعلی 85‏

‏مقام جزای مطلق 91‏

‏مقام جمع اسما 93‏

‏مقام حامدیت 90‏

‏مقام دنیا و شهادت 3‏

‏مقام ذات 93، 95‏

‏مقام راکعین 98‏

‏مقام ربوبیت 13، 86، 87، 107، 110‏

‏مقام رسالت 108‏

‏مقام رسالت و ولایت 69‏

‏مقام رضا 111‏

‏مقام رؤیت مظهریت احدیة الجمع 35‏

‏مقام سرّ 66‏

‏مقام سوائیت 87‏

‏مقام شکر 111‏

‏مقام شهادت 4‏

‏مقام ضالین و متحیرین 88‏

‏مقام طهارت و طهور 45‏

‏مقام ظهور به تجلی فعلی 73‏

‏مقام عبادت 89‏

‏مقام عبودیت 108‏

‏مقام عدم غلبه وحدت به کثرت 88‏

‏مقام عقل و آخرت 4‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏مقام علم فعلی حق 21‏

‏مقام «عما» 4‏

‏مقام غفاریت و ستاریت حق 50‏

‏مقام غیب 4، 88، 93‏

‏مقام غیب احدی 88‏

‏مقام غیب هویت 93‏

‏مقام فنای در حضرت عظمت 95‏

‏مقام فنای ذاتی 14‏

‏مقام فنای عبودیت 97‏

‏مقام «قاب قوسین» 94‏

‏مقام قابلیت 102‏

‏مقام قدس 1، 54، 86‏

‏مقام قرب 46، 96، 99، 111‏

‏مقام قرب معنوی 117‏

‏مقام قرب و وصول 31‏

‏مقام قلب 66‏

‏مقام قیام بالله 94‏

‏مقام قیومیت حق 84‏

‏مقام قیومیت ذات مقدس 73‏

‏مقام کبریائی 76‏

‏مقام کمال اطمینان 20‏

‏مقام لامقامی 100‏

‏مقام مشیت 84، 92‏

‏مقام مشیت رحمانیه 87‏

‏مقام مشیت مطلقه 4، 84، 87‏

‏مقام مقدس حق 56، 59، 77، 81، 91‏

‏مقام مقدس ذات 93‏

‏مقام مقدس ولوی 68‏

‏مقام ملک و دنیا 4‏

‏مقام مؤمنین 101‏

‏مقام واحدیت 90، 95‏

‏مقام وحدت صرف 101، 102‏

‏مقام وصول 116‏

‏مقام ولایت 35، 68، 69‏

‏مقام هدایت 86‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 150

‏مقبض ارض سابع 3‏

‏مقبض تراکم فیض 4‏

‏مقبض هیولی 3‏

‏مقرب ارواح متقین 54‏

‏مکاشفۀ روحانیه 12‏

‏مکامن غیب احدی 3‏

‏مکرالله 52‏

‏ملائکة الله 69، 71، 99، 108‏

‏ملائکۀ قاطنین ملکوت 69‏

‏ملائکۀ مقربین 78‏

‏ملائکۀ مهیمه 96‏

‏ملک 4، 8، 12، 13، 31، 45، 47، 64، 65، 86، 90‏

‏ملک مقرب 74‏

‏ملک الملوک 106‏

‏ملکوت 4، 13، 86، 90‏

‏ملکوت ملکات خبیثه 49‏

‏ملکۀ باطنیه 50‏

‏مملکت جبروت و لاهوت 90‏

‏مملکت شهادت 12‏

‏مملکت وجود 8‏

‏مملکت وجود انسانی 57‏

‏منازل سائرین 55‏

‏منازل ولایت 95‏

‏مناسک 10، 25‏

‏مناسک الهیه 5، 20، 28‏

‏منتهای اصابع مباشرت 47‏

‏منتهای تجلیات 34‏

‏منتهای تعین شهادت 57‏

‏منتهای سفر 111‏

‏منتهای قرب 96‏

‏منتهای کرامت 79‏

‏منتهای مشی به سوی حصول امال 47‏

‏منتهی النزول عالم ملکی 5‏

‏منتهی النهایه 85‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏منتهی النهایة غیب مشیت 4‏

‏منتهی النهایۀ وصول 99‏

‏منزل انابه 50‏

‏منزل توحید 55‏

‏منزل خیانت و جنایت 94‏

‏منزل ذلّ و افتقار 94‏

‏منزل رکوع 94، 98، 99، 104‏

‏منزل سجود 98‏

‏منزل طبیعت 76‏

‏منزل فنای اسمایی 94‏

‏منزل قرب 99‏

‏منزل قیام الله 94‏

‏منزل قیام به امر 94‏

‏منزلگاه یقظه 55‏

‏منزل متوسطین 94‏

‏مواد مستعده 87‏

‏موت حقیقی 108‏

‏موت کلی 83‏

‏موطن عبد 83‏

‏مولی 83‏

‏مهاجر الی الله  ‏‏  ‏‏  ‏‏  سالک الی الله ‏

‏مهد هیولی 87‏

‏مهلکات نفس 59‏

‏میعاد جناب ربوبیت 62‏

‏میعادگاه حق 63، 64‏

‏میعاد ملاقات 64‏

‏میعاد موعود حق 64‏

‏میقات حضور رب 62‏

‏میقات الرب 79‏

‎ ‎

‏ن ‏

‏نشئه 5، 25، 41، 46، 64، 106‏

‏نشئۀ ملکیۀ بدن 13‏

‏نفخه 15، 101‏

‏نفس 23، 28، 29، 32، 42، 51، 52، ‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 151

‏     ‏‏56، 60، 78، 89، 90، 95، 98،‏‎ ‎‏102، 105، 109‏

‏نفس امّاره 5، 52‏

‏نفس ناطقه 16‏

‏نفوس قدسیه 31‏

‏نقشۀ تجلیات 11، 79‏

‏نقشۀ نماز 12‏

‏نکتۀ بیضاء 28‏

‏نور بهاء الله 97‏

‏نور پاک 96‏

‏نور پروردگار 70‏

‏نور جلوۀ احدی 86‏

‏نور عظمت 80، 104‏

‏نور عظمت ربوبیت 94‏

‏نور عظمت و کبریا 98‏

‏نور فطرت 87‏

‏نور قدم 102‏

‏نور کبریائی 97‏

‏نور نار 117‏

‏نور ولایت 114‏

‎ ‎

‏و ‏

‏واحدیت 93‏

‏واصل 12، 45، 83، 96، 102‏

‏وجود حقّانی 88، 103‏

‏وجه الله 66، 105‏

‏وجهۀ جمال محبوب 66‏

‏وحدانیت 87، 108‏

‏وحدت 13، 88، 92، 93، 108‏

‏وحدت تامه 13، 65‏

‏وسطیّت 73‏

‏وصول به باب الله 6، 54، 116‏

‏وصول به فناء الله 5‏

‏وصول به مقام قرب معنوی 117‏

‏وضوی معراج 41‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏وظائف قلبیه 75‏

‏وعاء قلب 102‏

‏وعدگاه حق  ‏‏  ‏‏  ‏‏  میعادگاه حق ‏

‏وقت حضور 42‏

‏وقوف بین یدی الله 72‏

‏ولایت  68، 111‏

‏ولیّ 81‏

‏ولیّ الله مطلق 16‏

‏ولیّ کامل 10، 89‏

‏ولیّ نعم 106، 117‏

‎ ‎

‏ه‏

‏هتک ستر 53‏

‏هجرت 54‏

‏هدایت 1، 40، 45، 69، 86، 88، 91، 97‏

‏هدایت مطلقه 88‏

‏هفت اقلیم وجود 4‏

‏هفت شهر عشق 4‏

‏همّت 97، 98‏

‏«هو» 93‏

‏هویات وجودیه 56‏

‏هویت 93، 102‏

‏هویت ذاتیه 102‏

‏هیآت 13‏

‏هیات ملکی 18‏

‏هیبت جلال مقدس 59‏

‏هیبت و عظمت حضور 77‏

‏هیمان 96‏

‏هیئت ظاهریۀ ملکیه 9‏

‎ ‎

‏ی ‏

‏یدالله 65‏

‏یدی الجلال و الجمال 16‏

‏یقین 43، 61، 83‏

‏یلی الخلقی 109‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 152

‏یوم اتیان یقین 61‏

‏یوم الجمع 62‏

‎[[column]]‎

‎[[column]]‎


‏یوم القیمه احمدی 62‏

‏یوم المبعث 108‏

‎ ‎

کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 153