فهرست منابع پاورقیها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع پاورقیها

‏ ‏ فهرست منابع پاورقیها

‏ ‏‏   ‏

‏ ‏‏   ‏

‏الاربعین،‏‏ محمدباقر مجلسی، المطبعة العلمیة، قم، 1358 هـ . ش، 1399 هـ ق.‏‎ ‎‏اسرارالعبادات و حقیقة الصلوة‏‏، قاضی سعید قمی، (تصحیح و حواشی سیدمحمد باقر‏‎ ‎‏سبزواری)، انتشارات دانشگاه تهران، 1339 هـ ش. ‏

‏اصطلاحات،‏‏ عبدالرزاق کاشانی، مطبوع در حاشیۀ شرح ‏‏منازل السائرین‏‏ طبع قدیم به‏‎ ‎‏خط محمد صادق بن محمدرضا التویسرکانی، 1315 ه ـ ق. ‏

‏اصول کافی،‏‏ ابوجعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی، (ترجمه و شرح سیدجواد‏‎ ‎‏مصطفوی)، انتشارات علمیۀ اسلامیه، تهران. ‏

‏اعتقادات،‏‏ محمدباقر مجلسی، چاپ افست، 1321.‏

‏بحارالانوار،‏‏ محمدباقر مجلسی، موسسة الوفاء، بیروت، 1403 هـ ق، 1983 م.‏‎ ‎‏التوحید، ‏‏ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (الصدوق)، (تصحیح و تعلیق‏‎ ‎‏سیدهاشم حسینی طهرانی)، مکتبة الصدوق، تهران، 1398 هـ ق.‏

‏ثواب الاعمال،‏‏ ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (الصدوق)، (تصحیح و‏‎ ‎‏تعلیق علی اکبر غفاری) مکتبة الصدوق، تهران، 1391 هـ ق.‏

‏الخصال، ‏‏ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (الصدوق)، (تصحیح و تعلیق‏‎ ‎

کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 167

‏علی اکبر غفاری)، انتشارات جامعۀ مدرسین، قم، 1362 هـ ش، 1403 هـ‏‎ ‎‏ق. ‏

‏علل الشرائع،‏‏ ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی، (الصدوق)، (مقدمۀ‏‎ ‎‏سیدمحمد صادق بحرالعلوم)، المکتبة الحیدریة، نجف، 1385 هـ ق، 1966‏‎ ‎‏م. ‏

‏علم الیقین،‏‏ محمدمحسن فیض کاشانی، انتشارات بیدار، قم، 1385 هـ ش، 1400‏‎ ‎‏هـ ق.‏

‏عوالی اللئالی،‏‏ محمدبن علی بن ابراهیم احسائی معروف به ابن جمهور، (تحقیق مجتبی‏‎ ‎‏عراقی)، مطبعۀ سیدالشهداء، قم، 1405 هـ ق.‏

‏عیون اخبار الرضا، ‏‏ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، (الصدوق)،‏‎ ‎‏(تصحیح سیدمهدی حسینی لاجوردی)، ناشر رضا مشهدی، قم، 1363 هـ‏‎ ‎‏ش.‏

‏الفتوحات المکیّة،‏‏ ابن عربی، انتشارات دارصادر، بیروت.‏

‏فصوص الحکم،‏‏ ابن عربی، (شرح فصوص الحکم از مؤید الدین الجندی با تصحیح و‏‎ ‎‏تعلیق سیدجلال الدین آشتیانی)، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد،‏‎ ‎‏فروردین 1361.‏

‏فلاح السائل،‏‏ علی بن طاووس، ناشر احمد فرهومند، کتابفروشی تهرانی، تهران 1382‏‎ ‎‏هـ ق.‏

‏قرب الاسناد،‏‏ ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری قمی، چاپ افست، مکتبة نینوی‏‎ ‎‏الحدیثة، طهران. ‏

‏کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد،‏‏ جمال الدین ابی منصور حسن بن یوسف بن علی‏‎ ‎‏بن مطهر حلّی، (شرح محمدبن محمدبن حسن طوسی) مکتبة المصطفوی، قم.‏‎ ‎‏کفایة الاصول،‏‏ محمدکاظم خراسانی، انتشارات علمیة اسلامیة. ‏

‏مثنوی،‏‏ جلال الدین محمد بلخی رومی، چاپ افست، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.‏‎ ‎‏مجالس (امالی)، ابی جعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (الصدوق)، طبع‏‎ ‎‏قدیم به خط محمدحسن گلپایگانی، 1300 هـ ق.‏

‏مجالس المؤمنین،‏‏ قاضی نورالله شوشتری، کتابفروشی اسلامیه، 1354 هـ ش.‏

‏مجموعۀ افادات،‏‏ شهید ثانی، طبع قدیم به خط محمدحسن گلپایگانی، 1313 هـ ق.‏‎ ‎‏المحجة البیضاء،‏‏ محمدمحسن فیض کاشانی، (تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری)، دفتر‏‎ ‎‏انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم. ‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 168

‏مستدرک الوسائل،‏‏ حاج میرزا حسین نوری طبرسی، (مقدمۀ شیخ آغابزرگ طهرانی)‏‎ ‎‏مکتبة الاسلامیة، تهران، 1383 هـ ق.‏

‏مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، (ضمیمۀ کتاب باب‏‎ ‎‏حادی عشر علامۀ حلی، به تصحیح اسماعیل انصاری زنجانی). ‏

‏مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة،‏‏ عبدالرزاق گیلانی، (تصحیح و تعلیق سید جلال الدین‏‎ ‎‏محدث ارموی) نشر صدوق، تهران، 1366 هـ ش.‏

‏معانی الاخبار، ‏‏ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی (صدوق)، (تصحیح‏‎ ‎‏علی اکبر غفاری)، انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه، قم،‏‎ ‎‏1361 هـ ش.‏

‏مکارم الاخلاق،‏‏ رضی الدین ابی نصر حسن بن فضل طبرسی، (تعلیق محمدالحسین‏‎ ‎‏الاعلمی)، منشورات، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت. 1392 هـ ق،‏‎ ‎‏1972 م.‏

‏منازل السائرین،‏‏ خواجه عبدالله انصاری، چاپ افست، (خط محمد صادق بن محمد‏‎ ‎‏رضا تویسرکانی)، 1315 هـ ش.‏

‏من لا یحضره الفقیه،‏‏ ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی، (صدوق)،‏‎ ‎‏(تصحیح و تعلیق محمود بن جعفر موسوی زرندی) مطبعة الآفتاب، تهران، 1376‏‎ ‎‏هـ ق. ‏

‏نهج البلاغة،‏‏ (ترجمۀ حاج سید علینقی فیض الاسلام به خط طاهر خوشنویس)، چاپ‏‎ ‎‏آفتاب، تهران. ‏

‏وسائل الشیعة،‏‏ شیخ محمدبن حسن حر عاملی، (تصحیح و تحقیق عبدالرحیم ربانی‏‎ ‎‏شیرازی)، مکتبة الاسلامیة، تهران، 1383 هـ ق. ‏


کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 169

‎ ‎

کتابسر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفینصفحه 170