احمد غلامپور
جذبه و کشش فوق ‌العاده امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

جذبه و کشش فوق ‌العاده امام

‏  ‏‏هر چند تعداد دفعاتی که به زیارت حضرت امام مشرف می شدم، زیادتر‏‎ ‎‏می شد، بعضی فضائل و ارزشهایی را که دربارۀ آن وجود عزیز قبلاً شنیده یا‏‎ ‎‏خوانده بودم، بیشتر لمس کرده و با تمام وجود احساس کردم. از جمله این‏‎ ‎‏ارزش ها می توان از این موارد نام بُرد. ‏

‏   جذبه و کشش فوق العاده از ویژگیهای بارزی بود که در وجود ایشان به‏‎ ‎‏طور قوی مشاهده می شد. در دیدارهایی که با آن حضرت داشتیم حتی یک‏‎ ‎‏لحظه حاضر نبودیم نگاه را از چهره ایشان برگیریم. واقعاً آن لحظات را‏‎ ‎‏غنیمت دانسته و احساس می کردیم یک انرژی از چهره و وجود امام به‏‎ ‎‏اطرافیان در حال انتقال است. بنابراین ما حاضر نبودیم روی را برگردانیم و‏‎ ‎‏باعث قطع انتقال آن بشویم. لحظه لحظه آن دیدارها ارزش داشت و باید‏‎ ‎‏بیشترین بهره را می گرفتیم. در چهرۀ آن بزرگوار نورانیتی وجود داشت که‏‎ ‎‏همه را مات و مبهوت نموده و قدرت هر نوع تحرکی را از انسان سلب‏‎ ‎‏می کرد. نمی دانم چه بود، اما فقط می گویم که در حضور آن عزیز همه چیز را‏‎ ‎

‏فراموش نموده و سعی می کردیم از تمام حرکات و سکنات ایشان درس‏‎ ‎‏بگیریم . ‏

‏   ویژگی بارز دیگر آن حضرت نفوذ و تاثیر فوق العاده کلامشان بود. چه‏‎ ‎‏در ملاقات های عمومی و چه در خصوصی، ضمن صحبت هایی که‏‎ ‎‏می فرمودند، کسی به خود اجازه کوچکترین حرکتی را نمی داد. دامنه این‏‎ ‎‏تاثیر تا آنجا پیش می رفت که مستمعین در این جلسات بی اختیار اشک‏‎ ‎‏می ریختند. برخی را تاب و تحمل از دست می رفت و گریه آنها به هق هق‏‎ ‎‏تبدیل می شد. در کلام آن بزرگوار معنویت موج می زد و صحبت هایشان و نیز‏‎ ‎‏اظهار لطف هایی که می فرمودند، دل بچه ها را آب می کرد. یادم می آید جمله‏‎ ‎‏«ملت ما مظلوم است» که خیلی جاها شنیده بودیم، وقتی از زبان ایشان‏‎ ‎‏شنیدیم، آنقدر احساسات بچه ها را برانگیخت که واقعاً همگی را بی تاب کرد.‏‎ ‎‏در کنار این ویژگیها و سایر ویژگیهایی که در وجود مبارکشان کم هم نبود‏‎ ‎‏می توان از ابهت و عظمت حضرت امام نام برد که واقعاً هر ملاقات کننده ای‏‎ ‎‏را به طور قوی تحت تاثیر قرار می داد.‏