محمد مبلغ
چگونگی ارتباط امام با جبهه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

چگونگی ارتباط امام با جبهه ها

‏   در چند عملیات بزرگ در قرارگاه مرکزی مسئول تهیه گزارش برای‏‎ ‎


‏حضرت امام بودم. به خصوص در شبهای عملیات خبرهای پیشرویها و‏‎ ‎‏وضعیت جبهه ها را به حاج آقا انصاری منتقل می کردیم، تا خدمت حضرت‏‎ ‎‏امام برده شود. به محض برقراری تماس به آقای انصاری می گفتیم سلام ما و‏‎ ‎‏رزمنده ها را به حضرت امام برسانید. بعد هم از عکس العمل آن حضرت در‏‎ ‎‏رابطه با خبرهای جبهه ها سؤال می کردم. معمولاً حضرت امام در شبهای‏‎ ‎‏عملیات بیدار بودند. همانطور که رزمنده ها بیدار بودند و در جبهه ها‏‎ ‎‏می جنگیدند، ایشان هم بیدار بودند و مرتب در جریان پیشروی و وضعیت‏‎ ‎‏عملیات قرار می گرفتند. آقای انصاری می گفت: وقتی که ما این گزارشها را‏‎ ‎‏خدمت حضرت امام می بردیم، آن حضرت خوشحال شده و سجده شکر بجا‏‎ ‎‏می آوردند. و دعا می کردند. البته بعضی موارد خاص را مستقیماً با آقای‏‎ ‎‏رضایی در میان می گذاشتند. ایشان هم پیامها را گرفته و به فرماندهان ابلاغ‏‎ ‎‏می کردند.‏