محمد مبلغ
تصمیم قاطع امام، محو تردیدها، درخشش پیروزیها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

تصمیم قاطع امام، محو تردیدها، درخشش پیروزیها

‏قبل از شروع عملیات فتح المبین شرایط سخت و پیش بینی نشده ای بوجود‏‎ ‎‏آمد. همه کارها برای اجرای عملیات آماده شده و نیروهای ارتش و سپاه برای‏‎ ‎‏انجام عملیات آماده بودند. درست در این شرایط دشمن در یک یا دو محور‏‎ ‎‏عملیاتی به انجام تک مبادرت ورزید. مطابق قوانین نظامی اگر نیرویی برای‏‎ ‎‏حمله بسیج شد، طرف مقابل برای در هم ریختن نظم و انضباط طرف حمله‏‎ ‎‏کننده، تکی را انجام می دهد تا از نظم حمله سراسری بکاهد. دشمن در منطقه‏‎ ‎


‏شوش به جبهه ما حمله کرد، چیز عجیبی پیش آمده بود. همه گفتند الان که‏‎ ‎‏دشمن هوشیار شده و دست ما را خوانده و در حقیقت حمله ما کشف شده‏‎ ‎‏است، آیا ادامه بدهیم یا نه؟ اگر ادامه بدهیم تعداد زیادی نیرو بدون نتیجه‏‎ ‎‏کشته می شوند. آیا ادامه ندهیم و یا منتظر فرصت مناسب دیگری باشیم؟ و ...‏‎ ‎‏خلاصه قرار شد آقای رضایی برای بیان وضعیت جبهه ها و کسب تکلیف در‏‎ ‎‏مورد عملیات، خدمت حضرت امام برسد. افسر رابط نیروی هوایی در‏‎ ‎‏قرارگاه (سرتیپ حق شناس که بعدها به خیل شهدا پیوست) گفت: به شرط‏‎ ‎‏قبول خطر از جانب شما، من با این هواپیمای اف ـ 5 به جای کمک خلبان‏‎ ‎‏می توانم یک نفر را به تهران ببرم و برگردانم. قرار شد آقای رضایی برود. البته‏‎ ‎‏این یک ریسک بود و بدون آمادگی قبلی و بدون تجهیزات، این کار خالی از‏‎ ‎‏خطر نبود. رفت و برگشت آنها حدود دو ساعت طول کشید. ایشان با روحیه و‏‎ ‎‏با اطمینان از ملاقات حضرت امام برگشته و فرمان حضرت امام مبنی بر انجام‏‎ ‎‏عملیات را بازگو کردند. ضمناً خود ایشان با قرآن استخاره ای انجام دادند که‏‎ ‎‏آیات سوره فتح آمد. و عملیات شروع شد. عملیات دارای پنچ مرحله بود. تا‏‎ ‎‏چهار مرحله اول اسم عملیات، عملیات فتح بود. در این چهار مرحله ما از رو‏‎ ‎‏به رو بر دشمن زده و پیشروی کردیم. مرحله پنجم در دشت گسترده و وسیع‏‎ ‎‏فتح المبین یا دشت آزادگان به اجرا در آمد. برنامه ریزی عملیات به این‏‎ ‎‏صورت بود که بایستی طی چند مرحله پیشروی کرده و نهایتاً گازانبری پشت‏‎ ‎‏سر نیروهای دشمن را از دو طرف می بستیم. در چهار مرحله اول به دشمن‏‎ ‎‏ضربه کاری زده شد. در مرحله پنجم نیروهایی که از دو طرف ماموریت‏‎ ‎‏داشتند تا دشمن را دور بزنند، با یکدیگر الحاق کرده و حجم عظیمی از تیپ ها‏‎ ‎‏و لشکرهای دشمن را محاصره نمودند. در نهایت امر اسم عملیات از فتح به‏‎ ‎


‏فتح المبین تبدیل شد. چون فتح آشکار و بسیار بزرگی بود که با تصمیم‏‎ ‎‏حضرت امام و قوتی که از این بابت به رزمندگان داده شده بود، این عملیات به‏‎ ‎‏خوبی جلو رفته و یکی از پیروزیهای بزرگ و درخشان به دست آمد. در این‏‎ ‎‏عملیات نزدیک به پنج هزار کیلومتر مربع از زمینهای میهن اسلامی آزاد شده‏‎ ‎‏و ده هزار نفر اسیر و حجم بسیار زیادی تجهیزات و تسلیحات و تانک و نفربر‏‎ ‎‏از عراق به غنیمت گرفته شد.‏