فصل اول : سفر به لبنان
ارتباط با لبنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ارتباط با لبنان

‏زمانی که وارد آلمان شدم در کنار تحصیل و کار برای امرار معاش، به فعالیت‌های ‏‎ ‎‏اجتماعی نیز روی آوردم. در تمام مدت پیوسته مورد عنایت دایی جان و رهنمودهای ‏‎ ‎‏ارزنده ایشان قرار داشتم. بخش عمده و اساسی فعالیت‌های علمی، اجتماعی و سیاسی‌ام ‏‎ ‎‏در جلد اول و سوم این مجموعه آمده است. عمده تلاشهای آن سالها در ارتباط با ‏‎ ‎‏مبارزات سیاسی علیه استبداد پهلوی و استیلای خارجی در ایران بود و بخش دیگر به ‏‎ ‎‏فعالیت‌های سیاسی ـ عقیدتی در ارتباط با انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و ‏‎ ‎‏آمریکا اختصاص داشت. در نهایت بخشی نیز به آموزش‌های مربوط به مبارزات ‏‎ ‎‏زیرزمینی و شگردهای رزمی چریک شهری بازمی‌گشت.‏

‏یکی از زمینه‌هایی که بخش مهمی ‌از تلاش‌های سیاسی و اجتماعی مرا شامل ‏‎ ‎‏می‌شد، مسائل مربوط به لبنان و فلسطین و اقدامات امام موسی صدر بود، که در فصول ‏‎ ‎‏دیگر کتاب و به تناسب حوادث و وقایع بدان‌ها اشاراتی کرده‌ام.‏

‏آن چه در پی می‌آید تنها خاطرات مربوط به مسائل و حوادث لبنان و اقداماتی است ‏‎ ‎‏که در ارتباط با امام صدر و دکتر چمران صورت می‌گرفت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 9

‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 10