فصل سوم : گفتگـو
نو اندیشی و ضرورت انطباق فقه با نیازهای روز جامعه ، دلتنگی از وضعیت حوزه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نو اندیشی و ضرورت انطباق فقه با نیازهای روز جامعه ، دلتنگی از وضعیت حوزه ها

* برخی می‌گویند که امام موسی صدر وارد امور اجرایی شد چون در عرصه‌های  علمی موفقیت چندانی به دست نیاورد، نظر شما در این‌باره چیست؟

‏به هیچ‌وجه این‌طور نیست. یعنی امام موسی صدر هم به عنوان مجتهد و فقیه و ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 31

‏شخصیتی که در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی اندیشه‌های نوینی را منطبق با موازین ‏‎ ‎‏دینی ارائه کرد، و هم به عنوان کسی که در صدد تغییر وضع جوامع فعلی و حرکت به ‏‎ ‎‏سمت جامعه مطلوب می‌کوشید و پی‌ریزی‌هایی بنیادین و اساسی را انجام داد، مطرح ‏‎ ‎‏است. به اعتقاد من آقای صدر جزو شخصیت‌های مصلحی بود که هم در زمینه‌های ‏‎ ‎‏فرهنگی و اجتماعی اندیشه‌های نویی داشتند، و هم در صدد اداره جامعه بودند. و در ‏‎ ‎‏این قسمت اداره جامعه و برخورد با واقعیت‌های مربوط به جامعه نگرشی داشتند که با ‏‎ ‎‏نگرش سنتی بسیاری از بزرگان جور در نمی‌آمد! روش ایشان در برخورد با مسائل، ‏‎ ‎‏روش نویی بود که بر یک سعه‌صدر بسیار وسیعی تکیه داشت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 32